Arkeologi og kulturminner - Innlandet fylkeskommune

Arkeologi og kulturminner

Kulturminner og gjenstandsfunn er de viktigste kildene til vår eldste historie. Eksempler er gravhauger, pilspisser, smykker, fangstgroper og steinalderboplasser.

Har du funnet noe gammelt?

Ta kontakt med oss dersom du har funnet noe gammelt. Funnet ditt kan gi ny kunnskap om historien vår.

Finn kulturminner selv

Du finner kulturminner på din eiendom eller der du bor på kulturminnesok.no. Gå til "aktuelt" i Kulturminnesøk og velg "Forbedret kartvisning av kulturminner", for veiledning som sikrer at alle kulturminner synes i kartet. Vær også oppmerksom på at mange kulturminner ikke er registrert enda.

Våre ansvarsområder

Vi har ansvar for kulturminner som er eldre enn 1537 e.Kr. Disse kulturminnene er automatisk fredet gjennom kulturminneloven. Det gjelder alle spor etter menneskelig aktivitet som gravhauger, fangstgroper, helleristninger, boplasser og løse gjenstander.

Samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre, båter og skipsvrak som er eldre enn 100 år, bygninger fra perioden 1537-1649 og mynter fra før 1650 er også automatisk fredete direkte gjennom kulturminneloven.

Vi arbeider også med nyere tids kulturminner (etter 1537 e.Kr.) med regional og nasjonal verdi, som gamle bygninger, veianlegg og krigsminner. 

Nyere tids kulturminner eller kulturmiljø kan i særlige tilfeller fredes gjennom kulturminneloven.

Plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy for å ivareta kulturarven.

Kulturminnene tilhører fellesskapet

I Innlandet fylkeskommune arbeider vi bredt for å ivareta og formidle kulturarven. Viktige oppgaver er å ivareta kulturminnene der de finnes, og sikre at kunnskap blir tatt vare på gjennom arkeologiske registreringer og utgravninger. Dette gjøres for eksempel i samarbeid med Kulturhistorisk museum i utbyggingssaker.

Vi arbeider for å øke interessen for kulturarven gjennom formidling og samarbeid med kommuner, grunneiere, frivillige organisasjoner og andre.  

Når tiltak berører kulturminner

Planlegger du bygge- eller gravetiltak som vil påvirke automatisk fredete kulturminner? 

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi i fellesskap kan prøve å finne gode løsninger som også ivaretar kulturminnet. 

Søk dispensasjon fra kulturminneloven

Dersom det ikke er mulig å ivareta kulturminnehensyn er det adgang til å søke dispensasjon fra kulturminneloven.

Hvis dispensasjon fra kulturminneloven blir gitt, kan det bli satt vilkår om arkeologisk utgravning. Staten betaler utgravningen dersom tiltaket regnes som mindre privat (som en bolig eller en garasje osv.) 

Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne (PDF, 183 kB)

Til toppen