Vilt- og utmarksforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede viltarter i fylket. 

Det innebærer også et ansvar for ivaretagelse av leveområder, og å bidra til at den kommunale forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet.

Veiledning

Fylkeskommunen har en veiledningsrolle i forhold til viltforvaltning og regelverk (Viltloven §6). I tillegg ønsker vi å stimulere til samarbeid mellom rettighetshavere og gi bistand med bestandsanalyser ved behov.

Andre prioriterte oppgaver

Fylkeskommunen er engasjert i ulike prosjekter og ressursgrupper, deriblant "Vilt og trafikk Innlandet" og "Grensevilt 2". Vi bidrar også inn i arbeidet med besøksstrategier knyttet til verneområder. Arbeid og prioriteringer som skal utføres på området vilt- og utmarksforvaltning skal også sees i sammenheng med fylkeskommunens øvrige oppgaver og rolle som regional planleggings- og utviklingsaktør.

Myndighet til endring av jakttider for elg, hjort, stripegås og kanadagås

Fylkeskommunen er delegert myndigheten til å innskrenke jakttiden for elg og hjort der det er konflikter knyttet til friluftlivsutøvelse, jaktutøvelse eller reindrift. Fylkeskommunen kan også utvide jakttiden på kanadagås og stripegås der dette er formålstjenlig (jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028).

Regionale planer

Fylkeskommunen skal følge opp regionale planer etter plan- og bygningsloven. Innenfor vilt- og utmarksforvaltning innebærer det spesielt følgende regionale planer:

Regionale planer for norske villreinstammer:

  • Regional plan for Ottadalsområdet
  • Regional plan for Rondane - Sølnkletten
  • Regional plan for Dovrefjellområdet
  • Regional plan for Forollhogna villreinområde

(NY) Regional plan for klima, energi og miljø (Oppstart arbeid 2021)

Tilskudd til vilttiltak

Fylkeskommunen kan gi tilskudd til vilttiltak. Les mer her

Nyttige lenker

Miljødirektoratets nettsider om viltforvaltning

Hjorteviltregisteret