Fylkeskommunens klimafotavtrykk

Fylkeskommunens virksomhet skal være fossilfri innen 2025. Det betyr at fylkeskommunen ikke skal benytte energikilder som gir direkteutslipp av CO₂.

Innlandet fylkeskommunes virksomhet hadde et klimafotavtrykk som tilsvarte utslipp av  78 562  tonn CO₂-ekvivalenter (CO₂e) i 2022. Det er en økning på 11 409  tonn CO₂e fra 2021.

Økningen skyldes i hovedsak økt bruk av forbruksmateriell og utstyr innenfor videregående opplæring, og økt aktivitet innenfor bygg og infrastruktur på fylkesveger.

 

Fordeling av klimafotavtrykk

En klimafotavtrykksanalyse fordeler klimagassutslipp i scope:

  • Scope 1: Direkteutslipp som kommer fra kilder fylkeskommunen eier og driver. Dette kan typisk være forbrenning av drivstoff fra egne kjøretøy. I 2022 utgjorde disse utslippene 0,06 % av fotavtrykket.
  • Scope 2: Utslipp fra produksjon og distribusjon av innkjøpt energi. For eksempel elektrisitet, varme, damp og/eller kjøling. I 2022 utgjorde disse utslippene 8,73 % av fotavtrykket.
  • Scope 3: Utslipp som forårsakes av fylkeskommunens innkjøp av varer og tjenester. I 2022 utgjorde disse utslippene 91,2 % av fotavtrykket.

Inndeling av klimabidrag i scope 1, 2 og 3 - Klikk for stort bildeInndeling av klimabidrag i scope 1, 2 og 3 Asplan Viak på oppdrag for innlandet fylkeskommune

Nøkkeltall for 2022

  • Bygg og infrastruktur er den største utslippskilden, og står for 47 % av de totale utslippene.
  • Forbruksmateriell og utstyr (kontormateriell, undervisningsmateriell, medisinsk forbruksmateriell, materialer til vedlikehold m.m.) står for 21 % av utslippene.
  • Kjøp av private tjenester (konsulenttjenester, transporttjenester, leie og leasing av transportmidler og maskiner, service-avtaler og reparasjoner, drift og vedlikehold av veg m.m.) står for 14 % av utslippene.

Fordelt på fylkeskommunens tjenesteområder, er dette de største utslippsområdene:

  • videregående opplæring 39 %
  • fylkesveger 37 %
  • kollektivtrafikk 11 % 
  • administrasjon 7 %

Alle virksomhetsområdene til fylkeskommunen hadde en økning i klimagassutslipp fra 2021 til 2022, bortsett fra fylkesveiferjer, som hadde en reduksjon i utslipp som tilsvarer 2 037 tonn CO₂e. Reduksjonen skyldes at Randsfjordferje-sambandet ble elektrifisert i 2022.

Fylkeskommunen har eget klimabudsjett

Her kan du lese klimabudsjettet for 2023-2026