Energi

Norge ligger an til å få underskudd på strøm innen få år. Økt elektrifisering fører til en betydelig økning av strømforbruket, og det er behov for økt produksjon av fornybar energi.

Energiproduksjon i Innlandet

I 2022 ble det produsert ca. 11TWh fornybar energi i Innlandet. Vi benytter benytter selv ca. 7 TWh (62 %) av denne energien. Fylket har overskudd på strøm store deler av året, men er avhengig av å impoertere strøm om vinteren.

Innlandet har lite kraftkrevende industri i forhold til resten av landet, men ser nå en økende grad av henvendelser som gjelder kraftkrevende nyetableringer. I 2022 gjaldt 93 % av søknader om tiknytning nytt forbruk, og bare 7% gjaldt ny produksjon. Totalt er det søkt om en dobling av dagens topplast.

Vindmølle. Fra Klimalab på Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta - Klikk for stort bilde Fra Klimalab på Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta Klimalaben Innlandet har noe vindkraft, elvekraft og i økende grad fjernvarme. Mesteparten av kraftproduksjonen i Innlandet stammer fra vannkraft. I 2022 var det 121 vannkraftverk i Innlandet.

I 2022 ble det gitt konsesjon til utbygging av Norges første bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala, i Stor-Elvdal kommune. 

Les mer om energibruk i Innlandet på Innlandsstatistikk sine nettsider

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og gir høringsinnspill til nye kraftanlegg. Fylkeskommunen bidrar også med kunnskap og støtte til forskningsprosjekter og andre tiltak for å løfte arbeidet med ulike energibærere. Fylkeskommunen arrangerer dialogmøter mellom næringsliv og strømselskaper for å balansere utbyggingen av kraftproduksjon og forbedring av nettkapasiteten, med andre hensyn.

Fylkeskommunen benytter, og støtter opp om, en rekke virkemidler for å fremskynde overgangen til fossilfri transport. Dette gjøres både med langsiktige virkemidler som arealplanlegging og -utvikling, og med mer direkte tiltak som tilrettelegging for fossilfrie energistasjoner for lette og tunge kjøretøy.

Ny regional plan for klima, energi og miljø vedtas sommeren 2023. Den regionale planen skal legges til grunn for statens, fylkeskommuners og kommuners planlegging og prioritering i regionen, jamfør plan- og bygningsloven § 8-2. Plandokumentet skal være et verktøy for samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktuelle aktører i Innlandet.

Fylkeskommunen eier  Innlandet Energi Holding AS sammen med 26 innlandskommuner. Innlandet Energi Holding eier 49,4 % av aksjene i Eidsiva Energi.

Fylkeskommunens bidrag

Innlandet fylkeskommune har installert solcellepaneler på flere av sine bygg. I løpet av 2023 vil det være montert solceller på alle fylkets skoler. Det jobbes også aktivt med energieffektiviseringstiltak på ulike nivåer, og det kjøres elektriske bybusser i Hamar og på Lillehammer. Men mye arbeid gjenstår!

Artikkelliste