Idrett

Fylkeskommunen bidrar på mange måter slik at idrett blir en del av den totale samfunnsutviklingen i fylket.

Fylkeskommunens rolle:

 • å bygge og formidle kompetanse
 • planlegge og gjennomføre gode tiltak, gjennom veiledning, kurs og samlinger
 • initiativ til nytenking og regional utvikling innen fagområdet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • å skape nettverk og motivere til samarbeidsprosjekter både interkommunalt og mellom aktører i nettverket
 • bidra med økonomiske ressurser i form av tilskudd og tilskuddsordninger som svarer opp politiske føringer
 • sørge for god anleggsutvikling i fylket gjennom gode planleggingsprosesser og forvaltning av spillemiddelordningen
 • evaluering av prosjekter og tiltak for å måle effekt, samt bidra til erfaringsdeling

Nåværende planer gjelder til nye er på plass

Innlandet fylkeskommune er i gang med å utforme nye planer. Regional planstrategi skal avgjøre hvilke planer fylkeskommunen skal ha. Planstrategien samt økonomiplan og årsbudsjett vil gi de overordnede føringene. Utover dette kan det bli utarbeidet strategier eller tiltaksplaner for fagområder.

Inntil nytt planverk er på plass, vil de gjeldende planene for Hedmark og Oppland være førende – Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018–2020 og Oppland fylkeskommune sin strategiplan for idrett, vedtatt 2012.

For fylkeskommunen handler dette om:

 • tiltak innen idrett og friluftsliv som bidrar til mangfold og inkludering, reduserer barrierer for deltakelse og sørger for at alle kan finne sin plass i fellesskapet
 • at idretten og friluftslivet bidrar til at flere i Innlandet oppfyller målene for fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
 • at idretten og friluftslivet har fokus på kompetente og gode trenere, instruktører og ledere
 • å prioritere allsidighet for utøveren og samarbeid mellom idrettene både når det gjelder aktivitet, arrangement og anlegg
 • tilrettelegging for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere bosatt i regionen
 • at idretten og friluftslivet bidrar i samfunnsutviklingen med å skape identitet, innbyggerstolthet, motivasjon, glede og folkehelse
 • at de forskjellige aktørene i Innlandet ønsker å samarbeide om disse temaene