Friluftsliv - Innlandet fylkeskommune

Friluftsliv

Innlandet fylkeskommune arbeider for at alle skal ha mulighet til naturopplevelser og friluftsliv i sitt nærmiljø.

Hverdagsfriluftslivet er av stor betydning for den generelle folkehelsa. Merkede turstier, skiløyper, akebakker, badeplasser, fiskeplasser, skogsområder og andre grøntarealer i nærheten av der folk bor er viktige å ivareta og utvikle.

Innlandet fylkeskommune kan gjennom ulike tilskuddsordninger gi tilskudd til sikring av friluftsområder, friluftsaktivitet og tiltak i sikra friluftsområder.

Fylkeskommunen skal:

  • bidra til å opprettholde allemannsretten.
  • ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging
  • bidra til å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder.
  • stimulere fylkets innbyggere til helsefremmende og miljøvennlig friluftslivsaktivitet.

Tilskuddsordninger friluftsliv

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/

Søk tilskudd friluftsliv

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Meld. St. 18 Friluftsliv

https://www.regjeringen.no/contentassets/9147361515a74ec8822c8dac5f43a95a/no/pdfs/stm201520160018000dddpdfs.pdf

Til toppen