Friluftsliv

Innlandet fylkeskommune arbeider for at alle skal ha mulighet til naturopplevelser og friluftsliv i sitt nærmiljø.

Hverdagsfriluftslivet er av stor betydning for den generelle folkehelsa. Merkede turstier, skiløyper, akebakker, badeplasser, fiskeplasser, skogsområder og andre grøntarealer i nærheten av der folk bor er viktige å ivareta og utvikle.

Innlandet fylkeskommune kan gjennom ulike tilskuddsordninger gi tilskudd til sikring av friluftsområder, friluftsaktivitet og tiltak i sikra friluftsområder.

Fylkeskommunen skal:

  • bidra til å opprettholde allemannsretten
  • ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging
  • bidra til å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder
  • stimulere fylkets innbyggere til helsefremmende og miljøvennlig friluftslivsaktivitet

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Formålet med tilskuddsordningen til Miljødirektoratet er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder Plan for friluftslivets ferdselsårer.

Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for turruter.

Tilskuddsordninger friluftsliv

Se tilskuddsordninger på Miljødirektoratets nettside

Meld. St. 18 Friluftsliv

Meld. St. 18 – Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet