Trafikksikkerhetsutvalget (FTU)

Trafikksikkerhetsutvalget skal gi råd og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Møter

Se møtekalender og saksdokumenter

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Trafikksikkerhetsutvalgets oppgaver

 • Anbefale og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket
 • Medvirke til at det drives et helhetlig og tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid gjennom kontrollvirksomhet, fysiske tiltak, opplæring og forebyggende arbeid
 • Stimulere kommuner, organisasjoner og samarbeidspartnere til å arbeide for trafikksikkerhet innenfor sine områder
 • Fordele tilskuddsmidler til skolevegtiltak og forebyggende arbeid.
 • Drive informasjon om ulykkessituasjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.
 • Utarbeide fireårig handlingsplan og årsplaner med tiltak og budsjett.

Medlemmer i Trafikksikkerhetsutvalget

 • Leder: Anders Brabrand (Ap) – personlig vara: Iselin Vistekleiven (Ap)
 • Nestleder: Gunn Marit Lindmoen (PP) – personlig vara: Mats Ellingsen (H)
 • Arne Enger (H) - vara: Suhur Lorch-Falch (MDG)
 • Lars Terje Høiendahl Rem (Frp) - vara: Marit Sletten (Sp)
 • Mai Bakken (SV) - vara: Pål-Arne Oulie (Sp)

Konsultative medlemmer

I tillegg til de politisk valgte medlemmene, møter representanter fra Innlandet fylkeskommune, Ungdommens fylkesting, Statsforvalteren i Innlandet, Statens vegvesen, Politiet og Trygg trafikk i utvalgets møter.

De konsultative medlemmene har møte-, tale- og forslagsrett i utvalget, men ikke stemmerett.