Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet

I arbeidet med å se på framtidig skole- og tilbudsstruktur, skal man blant annet også se på ulike opplæringsmodeller.

Kvinnelig elev rekker opp hånden i et klasserom med lærer og andre elever - Klikk for stort bilde Mostphotos Arbeidet med å se på den framtidige skole- og tilbudsstrukturen i Innlandet gjennomføres som tre delutredninger.

Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Bestilling fra fylkestinget

Fylkestinget bestemte i oktober 2022 at fylkeskommunedirektøren skal utarbeide en sak om framtidig skolestruktur som sikrer bærekraftig dimensjonering, lokalisering og finansiering basert på nåværende og forventet elevtall i framtiden.

Forutsigbarhet, kvalitet og bredde i utdanningstilbudet, alternative opplæringsmodeller i samarbeid med arbeidslivet skal belyses i saken. Det samme skal eventuelt nødvendige endringer i inntaksforskriften og normtallsmodellen.

Tre delutredninger

Siden fylkestingsvedtaket om utredning av framtidig skolestruktur er sammensatt og omfattende, foreslår fylkeskommunedirektøren å dele det videre arbeidet i tre delutredninger:

  1. framtidig skole- og tilbudsstruktur
  2. mer effektiv bruk av fylkeskommunale bygg
  3. alternative opplæringsmetoder

Delutredning 1: framtidig skole- og tilbudsstruktur

Å bevare kvalitet i opplæringstilbudene vil være styrende for arbeidet.

Utredningen skal være kunnskapsbasert, og i arbeidet vil man hente informasjon fra blant annet Nav, andre fylkeskommuner, forskningsmiljøer og partene i arbeidslivet.

Delutredning 2: mer effektiv bruk av fylkeskommunale bygg

Utredningen skal kartlegge dagens bygningsmasse og arealbruk og komme med forslag til hvordan lokalene kan brukes mer effektivt.

Delutredning 3: alternative opplæringsmodeller

I utredningen må man definere hva alternative opplæringsmodeller innebærer, og hvilke målgrupper modellene skal være for.

Det er også viktig å sikre at de alternative modellene ikke undergraver det ordinære opplæringstilbudet

Ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet jobber med å utarbeide en ny opplæringslov som skal vedtas av Stortinget våren 2023.

Utredningen om framtidig skole- og tilbudsstruktur må ta høyde for endringer som kommer i den nye loven.

Ny struktur fra høsten 2025

Forskrifter til ny lov blir først vedtatt i januar 2024 og fylkeskommunen vil trenge tid til å utrede konsekvensene av det nye lovverket. Det er også viktig både å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og sørge for god medvirkning underveis i prosessen.

Dermed er planen at saken legges fram til behandling i fylkestinget sommer eller høst 2024 og blir iverksatt fra høsten 2025.

Politisk behandling

Mari Gjestvang (Sp) fremmet et alternativt forslag om å gjennomføre flere regionale møter for å forankre arbeidet enn hva fylkeskommunedirektøren foreslår i sin innstilling. Dessuten fremmet hun tilleggsforslag om å utdype innholdet i delutredning 1 i vedtaket, blant annet om at både kvalitet og tilgjengelighet må vektlegges.

Flertallet i fylkesutvalget stemte imot forslagene til Sp. Dermed var det fylkeskommunedirektørens innstilling som ble vedtatt.

Les sakspapirene