Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Den ti år gamle brua på fylkesveg 254 falt ned den 15. august. Heldigvis kom ingen mennesker til skade i ulykka. - Klikk for stort bildeDen ti år gamle brua på fylkesveg 254 falt ned den 15. august. Heldigvis kom ingen mennesker til skade i ulykka. Erik Rebne Larsstuen/Statens vegvesen - Ei midlertidig bru skal stå i flere år. Den skal tåle flere vårflommer og daglig trafikk av store vogntog. Fundamentene som brua skal stå på må være sikre, sier seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune.

Planlegger for fullt

For å holde ei midlertidig bru oppe, må tre eksisterende bærende punkt bygges om, og det må bygges to helt nye pilarer i Lågen.

Det er viktig å unngå anleggsarbeid i elva i mange omganger, spesielt til tider da dyrelivet er mest utsatt, eller vannføringa er stor.

- Statsforvalteren skal ivareta hensynet til dyrelivet i naturreservatet og NVE skal sikre at brua og arbeidet med den ikke påvirker vannføringa negativt. Vi har god dialog med statsetatene slik at de skal få all den informasjonen de trenger, sier Fredheim.

Avtale med vegvesenet

Fylkeskommunen har avtale med Statens vegvesen om å leie ei beredskapsbru som kan monteres på til sammen fem bærende pilarer og landkar.

- Det er kun vegvesenet som har den typen beredskapsbru vi trenger for å krysse ei 140 meter bred elv med så sterk strøm som det er i Trettenstryka, sier Fredheim.

Brua får ett kjørefelt, slik at kjøretøyene kan gå vekselsvis i hver kjøreretning, styrt av lyssignal. Den har en egen gangbru på yttersiden, skilt fra bilene med rekkverk.

På østsida av Lågen må den midlertidige brua utvides på grunn av vogntog som skal inn og ut på brua.

Grunnundersøkelser

-  Vi skal først legge ut ei fylling på østsida av elva for å utføre grunnboringer. Resultatene må tolkes før vi kan begynne å bore stålrør ned i grunnen. Vi skal bygge nye pilarer ca. 20 meter ut i elva og nye pilarer mellom elvekanten og E6, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Stålrørene må trolig bores minst 30 meter ned i grunnen, før de blir fylt med betong.

Klemetrud håper at arbeidet med å tilpasse fundamentene som skal gjenbrukes kan begynne i desember. Det er Dobloug Entreprenør AS som skal utføre arbeidet for fylkeskommunen.

Før fylkeskommunen kan gå i gang med arbeidet, må Vegdirektoratet godkjenne planen for den midlertidige brua. Fylkeskommunen har jevnlig kontakt med Vegdirektoratet om dette.

Ting tar tid

Arbeidet med å bore ned de nye stålrørene og fylle dem med betong vil ta flere uker. Betongen trenger herdetid for å oppnå en styrke som gjør at den kan belastes.

- Det er lang leveringstid på mange byggematerialer for tida, deriblant stål. Vi jobber nå med å skaffe riktige stålrør til brua. Vi er også avhengig av tilgang på spesielt utstyr og fagfolk med kompetanse på denne typen arbeid, sier Klemetrud.

- Det er en stor ulempe for folk på Tretten å ikke ha bru over Lågen. Omkjøringsvegen på vestsida er, som alle vet, smal og lite egnet for økt trafikk. Derfor gjør vi det vi kan av tiltak som kan øke trafikksikkerheten, i form av rekkverk, forsterking av vegkantene osv. Vi vil også brøyte, strø og salte ekstra i vinter, sier Arne Fredheim.