Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Nå må det store jernbaneløftet komme

Fylkesordførerne på Østlandet krever raskere utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Gjerder kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.

Tildeling av spillemidler

Nå er spillemidlene fordelt. Se hvor mye de ulike prosjektene får.

Frykter dårligere tilbud til innbyggerne

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett dekker ikke de økte utgiftene Innlandet fylkeskommune har hatt og får i forbindelse med koronapandemien. I verste fall kan det gå ut over tilbudet til innbyggerne.

Prioriterer rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og dobbeltspor

Politikerne i Innlandet prioriterer helhetlig utbygging av rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer i sitt innspill til Nasjonal transportplan.

Tilskuddsordninger for pensjonister og funksjonshemmede

Retningslinjene for Fylkesomspennende pensjonistforeninger og Funksjonshemmedes organisasjoner skal vedtas i juni.

Får 180 000 kroner til å klimatilpasse gamle rekkehus

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

500 000 til VR-prosjekt mot flom

Om få år kan kanskje politikere og entreprenører bruke «miljøbriller» til å planlegge flom- og rassikringstiltak.

Skal bli bedre på bærekraftig nyskaping

Utvalg for næring er positiv til at Skåppå Kunnskapspark får 1 million kroner til et prosjekt som skal hjelpe Gudbrandsdalen til å bli bedre på bærekraftig innovasjon og vekst.

Utreder passasjerbåt Gjøvik–Hamar

Innlandet fylkeskommune skal utrede muligheten for å sette i gang drift av en passasjerbåt mellom Gjøvik og Hamar.

Til toppen