- Innlandet har til dels blitt hørt på Stortinget - Innlandet fylkeskommune

- Innlandet har til dels blitt hørt på Stortinget

Transportkomiteens innstilling til Nasjonal transportplan er positiv for Innlandet, sier fylkesordføreren.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen. Innlandet fylkeskommune Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 har vært til behandling i stortingets transportkomité etter at den ble lagt fram av Regjeringen i mars.

Stort engasjement 

Fylkesordføreren og flere representanter for kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner i Innlandet har gjort sitt for å snakke fram veg-, jernbane- og kollektivprosjekt i Innlandet som bør gjennomføres i de neste ti årene.

Den 7. juni la Stortingets transportkomité fram sin innstilling, før planen skal sluttbehandles i Stortinget den 14. juni.

Flertallet vil satse på InterCity

- Det er positivt at transportkomiteens flertall understreker at jernbanen mellom noen av de største byene på Østlandet må bygges ut helt fram til de ytre InterCity-byene, som Lillehammer, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Dette er viktig for Lillehammer, Innlandet og hele Østlandet, men også for Norge, ettersom InterCity-strekningene binder landsdelene i Sør-Norge bedre sammen. Full InterCity-utbygging vil gjøre det lettere å reise raskt og miljøvennlig mellom mange av de tettest befolkede områdene på Østlandet, understreker Hagen.

Ser behovet for rv. 4 mot Oslo

Fylkesordføreren er også fornøyd med at flertallet i transportkomiteen understreker behovet for å få bygget ut hele riksveg 4 mellom Gjøvik og Oslo. Flertallet bemerker at den samfunnsøkonomiske nytten av å bygge ut riksveg 4 først kommer når hele strekningen mellom Mjøsbrua og Oslo har blitt motorveg.

- Riksveg 4 er en viktig transportkorridor for industribedriftene i Gjøvikregionen. Utbygginga nordover mot Mjøsbrua, som ligger inne i transportplanen, er viktig for å binde mjøsbyene sammen. Men god forbindelse sørover mot Oslo er nødvendig for de mange eksportbedriftene lang riksveg 4, sier Hagen.  

E16 Valdres, rv. 15 og gods på bane

Andre prosjekt i Innlandet som kommer styrket ut av høringsprosessen om NTP, er riksveg 15 over Strynefjellet og E16 Fagernes – Hande. Det samme gjelder «godspakke Innlandet», som vil bety en satsing på Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Solørbanen.

Flertallet i komiteen vil sette av penger til å bygge ut riksveg 15 i perioden 2022-2027, blant annet ved å bygge nye tunneler for å bedre trafikksikkerheten.

E16 mellom Fagernes og Hande bør bygges ut for å gi enhetlig og god standard på den mest vintersikre øst-vest-forbindelsen, mener flertallet i komiteen. Trafikken må blant annet legges utenom Fagernes sentrum.

«Godspakke Innlandet» var ikke med i planforslaget som ble lagt fram i mars. Nå sier et flertall i komiteen at de tre banestrekningene i Hedmark må rustes opp for å bli konkurransedyktig på godstransport mellom landsdelene i Norge og til utlandet.

- Må følges opp politisk

- Ønskene som ulike flertallsgrupperinger i transportkomiteen har vist til å gjennomføre samferdselsprosjekt i Innlandet, må følges opp i årene framover, understreker fylkesordføreren.

- Vi må jobbe for å sikre at de gode prosjektene våre får penger gjennom den årlige behandlingen av statsbudsjettet. Det er gledelig at mange stortingspolitikere ser nytten av å satse på veg, bane og andre kollektivtiltak i fylket vårt. Men pengene som må til for å gjennomføre dem, kommer ikke av seg selv, sier Hagen.

Han er skuffet over at utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregionen Mjøsbyen ikke har kommet inn i NTP. Innlandet er nå det eneste fylket i landet som ikke får statlige midler gjennom en byvekstavtale.

Til toppen