Fv. 33 Strandgata i Gjøvik

Fylkesveg 33 Strandgata ble i 2021 bygget om på strekningen mellom krysset med Parkgata/Hunnsvegen og krysset med Nils Ødegaards gate. Neste etappe som skal bygges ut er mellom Niels Ødegaards gate og Østre Totenveg.

Strekningen som ligger nord for krysset med Hunnsvegen ble først utbygd som miljøgate. I februar 2021 fortsatte arbeidet med å ruste opp gata sørover mot krysset med Niels Ødegaards gate.

Strekningen mellom de to lyskryssene ble bygget om for å gjøre gata bedre framkommelig for fotgjengere, syklister og busser.

Moderne bygate med sykkelfelt

Den nyeste strekningen ble åpnet den 28. oktober 2021 etter å ha vært stengt i om lag et halvt år. Nå har syklistene fått egne felt, fortauene har blitt fornyet og gjort bredere, og et stort antall planter og trær gir gata et triveligere preg. 

Strandgata skal fortsatt ha  biltrafikk i begge retninger etter ombygginga. I lyskrysset med Parkgata/Hunnsvegen ble venstresving-feltet som før har vært brukt av bilister som skal opp Hunnsvegen, borte. (Se plandokumentene for Strandgata sør under.)

Gata ble bygget ut gjennom et spleiselag mellom Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune. Fylkeskommunen rustet opp fylkesvegen, og kommunen la nye vann- og kloakkrør under gata.

Plan for videre utbygging

Det finnes også en vedtatt plan for videre opprusting av fv. 33 fra krysset Strandgata/Niels Ødegaards gate og fram til krysset med Vestre Totenveg i rundkjøringa ved Kaspergården.

Målet er å bedre fremkommeligheten for bussene og å finne gode løsninger for gående og syklende også på denne strekningen. (Se plandokumentene for Strandgata sør under.)

I første omgang planlegger fylkeskommunen å bygge om strekningen mellom de to lyskryssene i Niels Ødegaards gate og Østre Totenveg. 

Plandokumenter