Gående og syklende - Innlandet fylkeskommune

Gående og syklende

Innlandet fylkeskommune ønsker å legge til rette for at flere kan sykle eller gå i hverdagen. 

Det er flere grunner til at vi ønsker å legge til rette for at flere kan gå eller sykle i hverdagen.

En grunn er at det i Nasjonal Transportplan er et mål om at veksten i transportbehovet i byene fortrinnsvis skal skje med kollektivtrafikk, gang og sykling. Dette målet er også vedtatt av fylkestingene i Hedmark og Oppland. 

En annen grunn er at gåing og sykling har en positiv effekt for folkehelsen, støy og utslipp. Mindre støy og utslipp vil gi triveligere byer og tettsteder.

Attraktivt å gå og sykle

For å lykkes, er det viktig å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. En viktig faktor for at mennesker skal oppleve det attraktivt og gå og sykle er at brukerne opplever det er god drift og vedlikehold av fortau og gang- og sykkelveger hele året.

For å få flere til å gå og sykle er det også viktig at det bygges nye og bedre fortau og gang- og sykkelveger. Vi samarbeider med kommunene for å få til et sammenhengende og attraktivt gang- og sykkeltilbud med trygge krysningspunkter og gode forbindelser til holdeplasser. Prioritering av tiltak langs fylkesvegene finner en i handlingsprogram for fylkesveger

Sykkelbyene i Innlandet

Det er et mål at alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere skal utvikle en plan for sammenhengende hovednett for sykkel. Målet er at sykkelandelen i byene øker til 20 prosent.

Sykkelbysatsingen er et samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen. I Innlandet er det seks sykkelbyer:

Til toppen