Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement - Innlandet fylkeskommune

Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement

Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Formål

Ordningen har som formål å bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles for å styrke kunst- og kulturlivet i Innlandet.

Festivalene og kulturarrangørene skal sammen med Innlandet fylkeskommune bidra til å nå vedtatte kulturpolitiske mål.

Hvem kan søke?

Arrangører av festivaler og større kulturarrangement med regional/nasjonal betydning.

Festivaler

For at et arrangement etter disse retningslinjene skal betegnes som festival, bør det minst ha
følgende kjennetegn:

 • Det er et arrangement som bygger på en samlende idé formulert i et formål eller på tilsvarende måte.
 • Det har preg av en fest i den forstand at det har et innhold som går utover det ordinære, faste kulturtilbudet på stedet.
 • Det strekker seg normalt sammenhengende over flere dager og inneholder flere, fortrinnsvis mange ulike enkeltarrangementer.
 • Det skal være et årlig arrangement eller et arrangement som gjennomføres minst hvert annet år og fortrinnsvis hver gang på samme tid av året.

Kulturarrangement

Større kulturarrangement kan skille seg fra kulturfestivaler ved at de kan gjennomføres over en lengre periode, eller de kan bygge sin virksomhet på repeterende forestillinger. Kulturarrangementet/-ene skal også bygge på en samlende idé formulert i et formål eller på tilsvarende måte. Det skal være et årlig arrangement eller arrangementsrekke, eller det skal gjennomføres minst hvert annet år.

Før fylkeskommunen kan vurdere flerårig rammetilskudd bør arrangementet i tillegg ha følgende kjennetegn:

 • Det skal minst ha fylkesomfattende interesse og fortrinnsvis ha nasjonal betydning.
 • Arrangementet skal gi plass for profesjonelle krefter.
 • Arrangementene bør legge vekt på å fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region.

Søknadsfrist

Ordningen lyses ut hvert tredje år. 18 arrangører i Innlandet har rammeavtale med Innlandet fylkeskommune 2021–2023.

Ordningen vil bli utlyst for ny periode fra 2024, med frist høsten 2023.
(Vær oppmerksom på at tilskuddsordningen kan bli endret før neste frist.)

Hva kan støttes?

Etablerte kulturfestivaler og større kulturarrangement kan søke om flerårig rammeavtale over tre år. For midler til produksjon og utprøving av enkeltproduksjoner vises til ordning med utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekt. 

Krav til søknaden

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • Prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket.
 • Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket.
 • Budsjett, finansieringsplan og søknadssum.
 • Strategiplan, inkludert plan for faglig utvikling, kompetanseutvikling, samt vurdering av sikkerhets- og miljøperspektivet.

Søknadsbehandling

Alle kvalifiserte arrangement kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra
følgende kriterier:

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
 • Arrangementets betydning i regionen.
 • Program for barn og unge.
 • Opplegg for planlegging, administrasjon og styring, herunder økonomistyring.
 • Strategiplan (som forventes å være oppdatert og i bruk).
 • Forankring i lokalmiljøet, særlig oppslutningen fra frivillige.
 • Arrangementets betydning for utøvere i og fra fylket – både som arena og inspirasjon.
 • Sikkerhet og stabilitet i driftsfinansieringen.
 • Arrangørens strategi for klima- og miljøutfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement, herunder transport.

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Det skal være plass for festivaler både med et bredt og smalt nedslagsfelt, festivaler med internasjonalt perspektiv og festivaler som primært presenterer tradisjonskultur. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensninger

 • Festivaler, større kulturarrangement og institusjoner som mottar kulturtilskudd fra Innlandet fylkeskommune har ikke anledning til å ta ut utbytte. Aktører som går med overskudd på sine arrangementer, forventes å oppgi i rapportering og/eller strategiplan hvordan overskuddet er tenkt forvaltet eller investert.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen.

Rapportering

 • Aktører som mottar tilskudd skal rapportere gjennom årsregnskap og årsmelding.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.
 • Aktører som får flerårige avtaler blir invitert til dialog- og statusmøter.

Tidligere tildelinger

Til toppen