Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet - Innlandet fylkeskommune

Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Formål

Ordningen har som formål å styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Prioritert målgruppe er regionalt-/fylkesledd av organisasjoner med kulturaktivitet rettet mot barn og unge som primæraktivitet. Innlandet fylkeskommune vil stimulere de unges muligheter til deltagelse i aktiviteter, kultur og fritidstilbud, samt ha arenaer hvor de kan utvikle og vise skaperkraft.

Hvem kan søke?

Regionale paraplyorganisasjoner og regionalt ledd av frivillige organisasjoner på kulturområdet som gjennom samarbeid med Innlandet fylkeskommune er med på å realisere fylkeskommunens kulturstrategi og ungdomsstrategi.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november 2022. 

Denne ordningen utlyses hvert 3. år. Neste utlysning vil være høsten 2022, med forbehold om at ordningen videreføres i samme form.

Hva kan støttes?

Regionale frivillige paraplyorganisasjoner og frivillige organisasjoner kan søke om økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid gjennom organisasjonen.

Krav til søknaden

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • Årsplan med framdriftsplan for aktivitetene.
 • Oversikt over samarbeidspartnere og målgruppe.
 • Grovbudsjett, finansieringsplan og søknadssum.

Søknadsbehandling

Ved valg av organisasjoner som mottar tilskudd vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Kulturfaglig profil.
 • Organisasjonens betydning som supplement til annet aktivitetstilbud i fylket.
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
 • Antatt oppslutning om organisasjonens aktiviteter.

Ved vurdering av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Det skal være plass for organisasjoner både med et bredt og smalt nedslagsfelt. Prosjekter/organisasjoner der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensning

 • Innlandet fylkeskommune kan bevilge tilskudd til drift/aktivitet til fylkesomfattende paraplyorganisasjoner på kulturområdet, eller organisasjoner på regionalt nivå som har større deler av fylket som sitt nedslagsfelt.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen.

Rapportering

 • Organisasjoner som mottar flerårig tilskudd skal rapportere gjennom årsregnskap og årsmelding.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.
 • Tilskuddsmottakere innen ordningen inviteres til dialogmøter.
Til toppen