Avtale om bærbar elev-PC

Denne avtalen gjelder for deg som har valgt å inngå avtale om å disponere bærbar datamaskin fra Innlandet fylkeskommune.

Du får tilbud om elev-PC kun én gang, og kan ikke endre avtaletype på et senere tidspunkt.

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Innlandet fylkeskommune (org.nr. 920 717 152) ved den skolen eleven skal gå på, og eleven som er ansvarlig for datamaskinen.

2. Utstyr som omfattes av ordningen

PC-ordningen omfatter en bærbar PC med lader, videre omtalt som “datamaskin”.

Elever som starter på Vg1 for første gang og skal gå tre år på skolen, får tilbud om en datamaskin fra årets leveranse. Andre elever kan få tilbud om en datamaskin fra tidligere leveranser. Skolen avgjør hvilken datamaskin du får tilbud om.

Innlandet fylkeskommune eier datamaskinen inntil du eventuelt overtar den, se punkt 4.

3. Betaling av egenandel

Du betaler en årlig egenandel i maksimalt tre år for å disponere datamaskinen.

Den årlige egenandelen tilsvarer den laveste stipendsatsen for årlig, ikke-behovsprøvd utstyrsstipend det året avtalen blir inngått. Ved manglende betaling blir kravet sendt til inkasso.

 • Hvis du får en datamaskin fra årets leveranse, skal du betale egenandel for tre år.
 • Hvis du får en datamaskin fra forrige års innkjøp, skal du betale egenandel for to år. 
 • Hvis du får en datamaskin fra leveransen for to år siden, skal du betale egenandel for ett år. 

Du må betale full egenandel, jf. prinsippene over, selv om du velger å levere tilbake datamaskinen før avtaleperioden er over, med mindre dette skyldes at du avbryter opplæringen. Avbryter du opplæringen etter 1. oktober, skal du betale egenandel for det påbegynte skoleåret uavhengig av om du ønsker å beholde utstyret eller ikke.

4. Rett til å overta datamaskinen

Hvis du avslutter eller avbryter skolegangen har du rett til å overta datamaskinen mot å betale egenandeler som er beskrevet i punkt 3.

Dersom du ikke ønsker å overta datamaskinen, skal du levere den tilbake til skolen. Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre noe annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom Innlandet fylkeskommune / skolen.

5. Garanti

Det er tre års garanti på datamaskinen og laderen som følger med. Datamaskiner fra tidligere leveranser har kortere garantitid. Skolen informerer om garantitid. Du må kontakte skolen med en gang hvis det er noe feil med datamaskinen.

Reparasjoner som dekkes av garantien innebærer ingen egenandel for deg.

6. Bruk av datamaskinen

Bruk av datamaskinen reguleres av denne avtalen og ordensreglementet for de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune.

Ved mistanke om brudd på avtalens krav til sikkerhet eller brudd på informasjonssikkerheten, kan skolen nekte deg å bruke datamaskinen i skolens nettverk fram til saken er behandlet. Du må da inngå avtale med skolen om lån av en bærbar datamaskin i denne perioden.

Brudd på ordensreglementet kan føre til konsekvenser for halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd og eventuelt andre sanksjoner. Se ordensreglementet.

Du har ansvar for:

 • at datamaskinen ikke blir brukt av andre
 • at datamaskinen er i god stand, slik at den kan brukes i opplæringen
 • å levere datamaskinen til skolens systemansvarlig for ettersyn og eventuelt reparasjon med en gang når det er noe feil med den
 • å ta sikkerhetskopi av data lagret på datamaskinen
 • å holde datamaskinen oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for datamaskinens operativsystem og applikasjoner
 • å avinstallere programvare du har fått tilgang til gjennom Innlandet fylkeskommune/skolen når du slutter på skolen, med mindre noe annet er avtalt skriftlig. Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre og lignende som er til identifikasjon av datautstyret må ikke fjernes.

Behandling av datamaskinen:

 • Du skal aldri løfte datamaskinen etter skjermen. Når du åpner datamaskinen, så pass på at skjermen ikke bøyes for langt tilbake slik at den brekker mot hengslene.
 • Når du lukker datamaskinen, så pass på at det ikke ligger noe mellom skjermen og tastaturet.
 • Fjern laderen før du legger datamaskinen i sekken/vesken.
 • Du skal oppbevare og transportere datamaskinen i en tilpasset sekk/veske. Dette gjelder også når du forflytter deg mellom klasse-/undervisningsrom. Pass på at det ikke ligger andre ting i sekken/vesken som kan skade datamaskinen.
 • Pass på at datamaskinen står trygt plassert ved lading. Laderen må ikke være tildekket ved lading – det er viktig for å unngå overoppheting.
 • Ikke oppbevar drikke på samme bord/pult som datamaskinen.
 • Ikke bruk datamaskinen i sengen. Det fører til mye støv inne i maskinen. Det øker brannfaren, og gjør at den blir varm og virker tregere.

7. Tyveri og skade

Du skal håndtere utstyret forsiktig og har ansvar for at du ikke utsetter det for tyveri, støtfare eller annen fare.

Datamaskinen er forsikret mot uhell og tyveri gjennom Innlandet fylkeskommunes forsikringsordning. Du må betale en egenandel per forsikringstilfelle på 500 kroner.

Det er begrenset hvor mange forsikringstilfeller du kan ha. Skolen gir nærmere informasjon om dette.

Hvis datamaskinen blir stjålet eller forsvinner, skal du melde ifra til skolen med en gang.

Du må selv anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen. Norske alminnelige erstatningsregler gjelder for bruk og behandling av datamaskinen. Dersom skaden skyldes uaktsomhet hos deg og dermed ikke dekkes av forsikringsordningen, er du økonomisk ansvarlig for reparasjonskostnader.

Datamaskinen skal oppbevares i et låst skap eller være under oppsyn når den ikke er i bruk.

Tyveri, tap eller skade som ikke dekkes av forsikringen, fritar deg ikke for betaling av årlig egenandel som beskrevet i punkt 3.

8. Tvistebestemmelser

Alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett.

9. Endringer

Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldige og bindende dersom endringene er nedfelt skriftlig og er underskrevet av partene.