Fagbrev på jobb - Innlandet fylkeskommune

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for deg som er i lønnet arbeid, du kan få vurdert realkompetansen din, få restopplæring og ta fag- eller svennebrev på grunnlag av dette.

Hva er fagbrev på jobb?

Hittil har du enten måttet fullført læretiden som lærling eller vært praksiskandidat, noe som krever fem års praksis i faget for å melde deg opp til fagprøven. Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb.

Fagbrev på jobb er en vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid. Målet er å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fagbrev/svennebrev.

Hvorfor ta fagbrev på jobb?

 • Norge trenger flere fagarbeidere.
 • Fagbrev på jobb sørger for teori og praksis i ett, og du blir bedre i jobben din.
 • Du er i jobb med vanlig lønn i hele læretiden.

Målgruppen er voksne som er i arbeid

Målgruppen for fagbrev på jobb er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. 

Fagbrev på jobb er for deg som har noe praksis i faget, men trenger veiledning og opplæring før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Forutsetninger for å ta fagbrev på jobb

 • Du må være i et arbeidsforhold og skal motta full lønn fra din arbeidsgiver i hele læretiden.
 • Du må ha minst ett års allsidig praksis i faget.
 • Du skal inngå en lærekontrakt. Kontrakten om fagbrev på jobb inngås mellom kandidaten, bedriften og fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.
 • Du må ha jobbet ett år i full stilling. Jobber du deltid må den samlede praksisen regnes om til ett år i 100 % stilling. 80 % stillingsbrøk kan godkjennes som heltidsstilling.
 • Du må søke via www.vigo.no. Søknaden behandles etter gjeldende rutiner.

Læretidens lengde

 • Det er lengden på lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før fag-/svenneprøven. For de fleste fag vil det være 4 år.
 • Realkompetansevurderingen vil avklare hva du kan, hvor mye opplæring du har behov for og hvor lang restopplæringstiden blir.
 • Når læretiden beregnes skal året med praksis trekkes fra, i tillegg til eventuell realkompetanse.
 • Minimum læretid er ett år.
 • Målene som står igjen blir den personlige opplæringsplanen din.

Du må regne med egeninnsats. Fagbrev på jobb stiller de samme kravene til kompetanse i faget, til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven som for lærlinger eller praksiskandidater.

Krav

 • Du må bestå en fem timers sentralt gitt eksamen på Vg3-nivå før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven (samme eksamen som praksiskandidater).
 • I enkelte fag er det flere enn én eksamen på Vg3-nivå.
 • Du får fritak for fellesfagene i videregående opplæring. Ordningen legger vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til arbeidsoppgavene som skal utføres.
 • Vær oppmerksom på at fordi du ikke har fellesfagene fra videregående, kan du ikke søke direkte videre til høyskoler (Y-veien), men du kan studere videre på fagskoler.

Hva koster det å ta fag- eller svenneprøve?

Hvis du ikke har rett til gratis videregående opplæring for voksne, må du dekke kostnaden til realkompetansevurdering selv, dersom det ikke dekkes av bedriften din eller andre.

Du får mer informasjon i veiledningssamtale med senteret.

Bedriften må være godkjent som lærebedrift

 • Bedriften skal være godkjent lærebedrift på lik linje med bedrifter som tar inn lærlinger.
 • Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriften.

Tilskudd til bedriften

 • Utgangspunktet for satsene blir basistilskudd II som er fastsatt av nasjonale myndigheter. For 2021 er basistilskudd II på kr 5452,- per måned.
 • Tilskuddet blir fastsatt ut ifra hvor stor del av opplæringen bedriften har ansvar for. Bedriften får ikke tilskudd for den opplæringen fylkeskommunen gir.
Til toppen