Retningslinjer for geografisk styring av skolevalg - Innlandet fylkeskommune

Retningslinjer for geografisk styring av skolevalg

Klikk for stort bildePolitikerne har bestemt at nærskoleprinsippet skal gjelde for skolevalg - nå kommer retningslinjene knyttet til dette.

Det var i juni fellesnemnda vedtok at det skal være geografisk styring til nærmeste skole ved elevinntaket i Innlandet, i forbindelse med behandlingen av «Forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass i Innlandet fylkeskommune». Forskriften trer i kraft fra 01.01.20 og vil gjelde fra og med inntaket til videregående opplæring for skoleåret 2020-2021.

Fylkesrådmannen ble gitt delegert myndighet til å fastsette utfyllende bestemmelser, herunder unntaksbestemmelser og definisjoner av geografisk tilhørighet. Disse er nå klare.

Rektorene ved de videregående skolene i begge fylker har vært informert og involvert i prosessen. Videre har det blitt informert om prinsippene som gjengis nedenfor på rådgiversamlinger i begge fylker.

Følgende prinsipper er lagt til grunn for geografisk styrt skolevalg
(gjelder kun for søkerens førsteønske):

  • Det tas utgangspunkt i søkers folkeregistrerte postnummer.
  • Det er utarbeidet en oversikt som viser søkers nærmeste skoler, basert på avstanden i reisetid med buss mellom postnummer og skole.
  • Dersom avstand mellom søkers postnummer og skole utgjør mer enn en time i reisetid en vei (med buss som kollektivtransport), settes det ikke opp noen skole. Da betyr det i praksis at søkeren står fritt til å velge.
  • Dersom to eller flere skoler ligger i en avstand fra søkers postnummer som ikke utløser mer enn 10 minutters differanse i reisetid, likestilles skolene i oversikten.

Unntak fra hovedregelen:

  • Elever som er inne i et påbegynt løp på en skole som ikke er definert som nærskole, kan få mulighet til å fortsette opplæringen på samme skole, forutsatt at søker konkurrerer seg inn.
  • Helsemessige, sosiale eller pedagogiske grunner.
  • Ønske om spesiell fordypning/idrett innenfor idrettsfag.
  • Valg av fag som har betydning for planlagte studier som krever spesiell fagfordypning i tillegg til generell studiekompetanse.

Spesielt for Lillehammer-regionen:

Gausdal videregående skole ligger i et område hvor rekrutteringsgrunnlaget blir sterkt begrenset dersom en skal legge prinsippene til grunn. Alle med postnummer i Lillehammer vil etter bestemmelsene bli styrt til Lillehammer videregående skole fordi avstanden til Gausdal vil utgjøre mer enn 10 minutter i forskjell. Søkere fra Lillehammer utgjør i dag en viktig andel av rekrutteringen til Gausdal videregående skole.

Bestemmelsene vil få konsekvenser for skolen som ikke er i tråd med intensjonen i det politiske vedtaket. Derfor gjøres et unntak slik at søkere fra Lillehammer og Gausdal kan søke både til Gausdal og Lillehammer videregående skoler på lik linje.

Se oversikt over postnummer og hvilke skoler som er de nærmeste, innenfor en times reisetid (PDF, 454 kB)(oppdatert 29.11.19)

Les mer:

(publisert første gang tirsdag 5. november 2019)

Til toppen