Leselister og lab-øvelser

Her finner du forslag til leselister og labøvelser i LK06.

Forslag til lese-/pensumlister

Fag i nye læreplaner gjeldende fra høsten 2020 i fagfornyelsen LK20:
Det er ikke utarbeidet leselister for disse fagene. Kandidatenes kompetanse vurderes i forhold til kompetansemålene i læreplanen.

Fag i Kunnskapsløftet LK06:
Dette er forslag til hva du kan lese og forberede deg til før muntlig eksamen i følgende fag geofag 1, religion og etikk, språkfag og norsk muntlig.

Du står fritt til å velge om du vil levere leseliste, men vi anbefaler deg sterkt til å levere inn en oversikt over det fagstoffet du har gjennomgått til skolen der du skal ta eksamen i språkfag, religion og geofag1. Dette vil gi sensorene et godt grunnlag for å kunne hjelpe deg gjennom eksamen slik at du får et best mulig resultat.

Vi gjør oppmerksom på at du kan eksamineres ut fra hele læreplanen. En leseliste erstatter ikke læreplanene. 

Oversikten må leveres til den skolen hvor du skal ta eksamen  minimum to uker før eksamen, eller senest innen:

  • 1. november for høsteksamen
  • 1. april for våreksamen 

Du står fritt til å velge læreverk og tekster, men lista må være i samsvar med læreplanen i faget.

Under finner du forslag til ferdige lister, og lister du kan fylle ut selv.

NB: I feltet for personnummer er det tilstrekkelig å bare skrive fødselsdato.

Engelsk

Fransk

Norsk

Religion

Russisk

Spansk

Tysk

Mulige lab-øvelser

Du skal ikke sende inn noen forslag til skolen, men forberede deg på øvelsene i det faget du har meldt deg opp i.

Under ser du en liste over lab-øvelser som det er mulig å bli prøvd i på muntlig-praktisk eksamen i naturfag, biologi, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi.

Mulige lab-øvelser for privatister i Innlandet fylkeskommune i realfagene: naturfag, biologi, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi.

For alle fag gjelder følgende: Det er alle målene i læreplanen som er utgangspunkt for hva du kan bli eksaminert i til eksamen. Dette er en liste over hva som kan være aktuelt som det praktiske innslaget under eksamen. Du må være forberedt på å bli eksaminert i varianter og deler av øvelsene som er listet opp her. Det vil bli lagt vekt på at du kjenner utstyret og kan gjøre greie for det som skjer.