Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring i Innlandet

Saken om harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring hadde høringsfrist 28. april 2021.

Høringssvar

Fylkeskommunen har mottatt 52 høringsuttalelser 

 • 14 kommuner
 • 10 regionråd
 • 18 andre samarbeidsparter, herunder NAV, NHO, tre arbeidstakerorg., NTNU, HINN
 • 2 studieforbund
 • Nasjonale aktører som VOFO, Kompetanse Norge, UH-sektoren, opplæringskontorer m.fl.
 • 10 videregående skoler

Høringsnotat

Høringsnotat – harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring (PDF, 531 kB)

Saksframlegg

Høringsnotatet i saken bygger på saksframlegget i hovedutvalg for utdanning 17. mars: 

Saksframlegg – harmonisering av voksnes læring (PDF, 861 kB)

Saksprotokoll

Saksprotokoll fra hovedutvalg for utdanning 17. mars:

Behandling av sak 2/2021, vedtak:

 1. Innlandet fylkeskommune skal gi et likeverdig og kvalitativt godt tilbud om videregående opplæring for voksne, og ivareta den forsterkede kompetansepolitiske rollen som er tillagt fylkeskommunene gjennom regionreformen.
 2. Hovedutvalg for utdanning ber fylkeskommunedirektøren legge høringsnotat om voksnes læring og harmonisering av tilbud og fremtidig organisering ut på høring til kommuner, regionråd, NAV og andre samarbeidsparter. Høringsperioden går frem til 28.04.2021.
 3. Hovedutvalg for utdanning ber fylkeskommunedirektøren legge saken frem for endelig behandling i fylkestinget i juni 2021. I denne saken gjøres det også en nærmere vurdering av økonomiske og personalmessige konsekvenser av modellene som fremmes.
 4. Hovedutvalg for utdanning vil vektlegge en desentralisert modell med sjølstendig satsing på voksnes læring, og hvor det er god samhandling med videregående skoler, Fagskolen i Innlandet, Universitets- og høgskolesektoren, kommunene, arbeidslivet og andre aktører.

Behandling:
Mari Gjestvang (Sp) fremmet på vegne av Ap og Sp slikt forslag til nytt pkt. 4:
Hovedutvalg for utdanning vil vektlegge en desentralisert modell med sjølstendig satsing på voksnes læring, og hvor det er god samhandling med videregående skoler, Fagskolen i Innlandet, Universitets- og høgskolesektoren, kommunene, arbeidslivet og andre aktører.
Votering:
Fylkeskommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag til nytt pkt. 4 fremmet av Gjestvang enstemmig vedtatt.

 

Vi ønsket tilbakemeldinger på

 • Hvilken modell ivaretar best voksnes læring i Innlandet og fylkeskommunens utvidede rolle som kompetansepolitisk aktør?
 • Hva er sentrale faktorer som må ivaretas når det gjelder tjenestetilbudet innenfor voksnes læring?
 • Hva er viktig når det gjelder organisering av tilbudet til voksne?

Høringsinnspillene vil bli sammenfattet, og inngå som en del av saksgrunnlaget til fylkestinget som skal vedta framtidig organisering av voksnes læring i Innlandet.

Presiseringer – voksnes rett til videregående opplæring

 • Voksne i videregående opplæring skal i hovedsak få et tilbud særskilt organisert og tilrettelagt for dem, jf. opplæringslovens § 4A.
 • Det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge tilbud i samsvar med den enkeltes livssituasjon, forutsetninger, evner og behov. Dette er i første rekke knyttet til tid, sted, lengde, progresjon og at opplæringen bygger på den voksnes formal- og realkompetanse.
 • Fylkeskommunen kan strekke opplæringen ut over lengre tid for å gi den voksne mulighet til å kombinere opplæringen med arbeid eller omsorgsoppgaver.
 • Voksne kan søke inntak uavhengig av den generelle søknadsfristen i forskriften § 6-8. Opplæringstilbud kan settes i gang på forskjellige tider av året, og regelverket regulerer ikke eksplisitt hvor lang tid det skal ta før den voksne får tilbud.
 • Voksnes realkompetanse og særskilte behov gjør at 2+2 modellen i yrkesfag gjerne ikke vil være en tjenlig vei fram til fag-/svennebrev.

Forslag til framtidig modell

Hovedmodell A

 • Kompetanse- og karrieresentra i en desentralisert struktur, med ni enheter.
 • Fremhever regionalt ansvar for en samlet oppgaveportefølje.
 • Porteføljen vil omfatte følgende funksjoner, jf. saksfremlegget:
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering (kartlegging, dokumentering, vurdering, sertifisering)
  • Karriere- og studieveiledning
  • Tilrettelegging for desentral fagskole/høgere utdanning
  • Nettverksutvikling og innhenting av lokale og regionale kompetansebehov
  • Motivasjons- og rekrutteringsarbeid 

Modell A1 – fordeler og fokusområder

I denne modellen organiseres sentrene ved å legges til en videregående skole med rektor som overordnet leder, som rapporterer direkte til Kompetanse- og tannhelsesjefen. 

Fordeler ved modellen

 • Tilgang til lærere som er del av et større fagfellesskap.
 • Ressurseffektivitet ifht. til mindre stillingsprosenter: Lærere kan undervise både ungdom og voksne, uten at dette reguleres i egen avtale mellom skole og senteret for voksnes læring.
 • Tilgang på støttesystemer på den videregående skolen som effektiviserer merkantile oppgaver og forvaltning.

Fokusområder ved modellen

 • Eierskap og ansvar knyttet til rollen som kompetanse og karrieresenter, sikre prioritering og kvalitet.
 • Sikre god kontakt mellom de videregående skolene for å sikre felles forvaltningspraksis.
 • Sikre en god balanse med fokus på både ungdomsopplæring og voksnes læring.
 • Sikre en kommuniserbar og forståelig tilbudsstruktur og en ansvarsfordeling som er lett å forholde seg til for brukerne av voksnes læring.

illustrasjon organisering - Klikk for stort bildeillustrasjon organisering

Modell A2 – fordeler og fokusområder

I denne modellen organiseres sentrene som selvstendige enheter, med egen daglig leder, som rapporterer via Enhet for voksnes læring/Seksjon for regional kompetanseutvikling til Kompetanse- og tannhelsesjefen. 

Fordeler ved modellen

 • Kompetanse- og karrieresentra som har et hovedfokus på tilrettelegging for voksnes læring.
 • Faglig koordinering av sentrene fra kompetanse- og tannhelsesjefen.
 • Sentrene samarbeider med videregående skoler om å benytte lærerkompetansen lokalt, men er ikke avhengige av å følge skolenes disponering av lærekrefter.

Fokusområder ved modellen

 • Sikre tett kontakt og samarbeidsavtaler mellom kompetanse- og karrieresentrene og de videregående skolene.
 • Kommuniserbar og forståelig struktur som synliggjør at vi er én regional kompetansepolitisk aktør som er lett å forholde seg til for brukerne av voksnes læring.
 • Sikre god samordning, felles prioriteringer og godt samarbeid med ordinær videregående opplæring for helhetlig tenkning rundt videregående opplæring i Innlandet.

illustrasjon organisering - Klikk for stort bildeillustrasjon organisering

Hovedmodell B

 • Ett kompetanse- og karrieresenter etableres som en fagenhet for voksnes læring.
 • Ressurseffektiv tilrettelegging av videregående opplæring for voksne gjennom alle de videregående skolene. Modellen vektlegger ressursutnyttelse og et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i en desentral struktur.
 • Kompetanse- og karrieresenteret rapporterer til kompetanse- og tannhelsesjefen. Behov for å gå opp et tydelig grensesnitt mellom senteret «ute» og fagenhet for voksnes læring «inne».
 • De videregående skolene og fagskolen leverer opplæringstilbud med utgangspunkt i en bred «matriseorganisering».
 • Karriereveiledning og realkompetansevurdering ivaretas i modellen ved åtte/ni karriereveiledningsenheter ved videregående skoler i Innlandet. Realkompetansevurdering tilrettelegges i en desentralisert struktur.
 • Redusere utgifter til ledelse og administrasjon og mer effektiv bruk av lærerressursene.
 • En mer aktiv og samordnet bruk av yrkesfagkoordinatorene i videregående skolene knyttet til voksnes læring, bedriftskontakter og inngåelse av lærekontrakter. 

 Illustrasjon organisering - Klikk for stort bildeIllustrasjon organisering

Milepæler

Milepæler
Milepæl Dato
Hørings- og informasjonsperiode 25. mars - 28. april 2021
Saksframlegg (utkast klart) 14. mai 2021
Drøftingsmøte med fylkeshovedstillitsvalgte 21. mai 2021
Fylkeskommunedirektøren 25. mai 2021
Hovedutvalg for utdanning 02. juni 2021
Fylkestinget 15. juni 2021
 
Til toppen