Gjør tiltak på flere veger med økt trafikk - Innlandet fylkeskommune

Gjør tiltak på flere veger med økt trafikk

I løpet av september vil det gjøres tiltak på flere fylkesveger på Hedmarken som har fått økt trafikk etter at innkrevingen av bompenger på ny E6 startet.

I løpet av september vil følgende tiltak gjennomføres:

  • Langs fv. 1744 Stavsbergvegen, Nic hellandsgate vil det bli etablert forsterket belysning på flere gangfelt. I tillegg skal det et bygges et kryssingssted ved Klukstuen.
  • På fv. 1794 Narmovegen vil hastigheten bli satt ned til 40 kilometer i timen på deler av strekningen. Det vil også bli etablert fartshumper, krysningssted for myke trafikanter og veglys på deler av strekningen.
  • Langs fv. 1746 Jessnesvegen vil det bli bygget mer gang- og sykkelveg ved Montessoriskolen.
  • På fv. 222 vil det bli etablert et krysningspunkt for myke trafikanter ved Ottestad kirke.

De fleste av disse tiltakene gjennomføres av Nye Veier som en del av E6-utbyggingen.

Følger trafikkutviklingen

Innlandet fylkeskommune følger trafikkutviklingen på fylkesvegene på Hedmarken nøye, og trafikktellinger viser at enkelte fylkesveger har fått betraktelig mer trafikk etter at bompengeinnkrevingInnkrevingen av bompenger på E6 har ført til økt trafikk på noen fylkesveger. Innlandet fylkeskommune følger trafikkutviklingen.  - Klikk for stort bildeInnkrevingen av bompenger på E6 har ført til økt trafikk på noen fylkesveger. Innlandet fylkeskommune følger trafikkutviklingen. Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad en på E6 startet.

- Vi vil fortsatt gjennomføre trafikktellinger på flere fylkesveger på Hedmarken. Det er foreløpig ikke planer om å gjøre andre tiltak enn de tiltakene som vil bli gjennomført i september, sier seksjonsleder Helge Stikbakke i Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune vil følge med på trafikkutviklingen framover. Dersom ikke trafikken på sidevegene går ned til et mer normalt nivå, må vi planlegge og skaffe midler til ytterligere tiltak.

Vis hensyn til andre trafikanter

Fylkesvegene som har fått mer trafikk går gjennom boligområder hvor det også er andre trafikantgrupper enn på E6.

- Vi oppfordrer alle trafikanter på vårt fylkesvegnett om å vise hensyn til andre trafikanter og overholde trafikkreglene. Dette er spesielt viktig når vegnettet får økt trafikk, fortsetter Stikbakke.

-De som velger en lokal veg fremfor hovedvegene må være bevisste på at de kjører i et annet trafikkmiljø, der helt andre trafikantgrupper, slik som skolebarn, eldre og andre som er bosatt i områdene har behov for å ferdes.

Barn i trafikken

Foresatte til barn har en spesielt viktig rolle ved at de må gå og sykle skolevegen noen ganger sammen med sine barn. Dette slik at man blir enig med sine barn om hvordan man opptrer på skolevegen.  De foresatte er de viktigste rollemodellene for barna, og noe av det viktigste trafikksikkerhetsarbeidet vi gjør er alle lærer seg trygg og god adferd i trafikken.

Til toppen