Fremtidens samferdsel i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Fremtidens samferdsel i Innlandet

Rundt 140 deltakere fra kommuner, interesseorganisasjoner, transportetater, regionråd og Innlandet fylkeskommune deltok torsdag på et seminar for å gi innspill til hvordan samferdselen i Innlandet skal formes i fremtiden.

Temaene var mange da deltakerne skulle få kunnskap om arbeidet med om arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 og arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegene i Innlandet.

Effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem

Samferdselsdepartementet er i gang med å utarbeide forslag til NTP for perioden 2022 til 2033. Tanja Loftsgarden fra Samferdselsdepartementet fortalte på samferdselsseminaret at ny NTP blir mer overordnet og strategisk enn tidligere planer. Loftsgarden fortalte at ny NTP skal handle om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Klikk for stort bildeFra paneldebatten på samferdselskonferansen Einar Søberg

Forslag til NTP skal behandles i Stortinget i andre halvår 2021, men før den tid er det mye jobb som skal gjøres..

– Vi skal i løpet av våren 2020 få innspill fra fylkeskommunene, næringsliv og interesseorganisasjoner på prioriteringer innen transportområdet. Da departementet skaI gjøre sine prioriteringer, vil samfunnsøkonomisk lønnsomhet bli vektlagt, forklarte Lotsgarden.

Innlandet fylkeskommune er blant de som skal gi innspill til ny NTP. Fylkeskommunen skal før innspillet gis, gjennomføre regionale møter med kommunene i fylket.

– Det er nyttig med et seminar som dette i forkant av de regionale møtene, slik at kommunene får mer kunnskap om planarbeidet og fått muligheten til å stille spørsmål, sa Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Mer for pengene

Benedicte Brrun-Lie fra Jernbanedirektoratet, Fred Anton Mykland fra Statens vegvesen og Øyvind Moshagen fra Nye Veier innledet over sine organisasjoners planer for ny NTP.

– Vi må se på jernbaneutbyggingen på en ny måte. Kan ting gjøres på nye måter for å få mer for pengene? spurte Bruun-Lie.

Å få mer veg for pengene ble også nevnt av både Mykland fra vegvesenet og Moshagen fra Nye Veier.

– Vi må se på hva vi får til for tilgjengelige midler. I våre prioriteringer er vi opptatt av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, forklarte Mykland.

Best på mobilitet

Mobilitet ble vektlagt av flere av innlederne på samferdselsseminaret. Maiken Køien Andersen fra Ungdommens fylkesting var tydeligst på at Innlandet i fremtiden skal bli best på mobilitet. Lars Baukhol fra Innlandstrafikk vektla også betydningen av mobilitet i sin innledning.

Handlingsprogram fylkesveger

Handlingsprogram for fylkesveger i Oppland og tilsvarende program for fylkesveger i Hedmark gjelder frem til utgangen av 2021. Innlandet fylkeskommune er i startfasen på å utarbeide nytt handlingsprogram som skal gjelde fra 2022 til 2025 (-27).  

– Vi legger opp til at forslag til nytt handlingsprogram behandles i fylkestinget høsten 2021. Før den tid skal det jobbes mye med planforslaget. Vi legger blant annet opp til regionale møter i løpet av våren 2020. Et planforslag vil også bli sendt på høring tidlig i 2021, forklarer Aud Riseng.

Innlandet fylkeskommune står ovenfor flere utfordringer på fylkesvegnettet i årene som kommer.

– Vi har utfordringer knyttet til store og små bruer, klima, trafikksikkerhet, god fremkommelighet for alle trafikantgrupper og forfall og økt vedlikeholdsbehov. Det er også utfordringer knyttet til areal og transportstrategier og byutvikling, sa Riseng under seminaret om fremtidens samferdsel i Innlandet.

På seminaret om fremtidens samferdsel i Innlandet ble det holdt flere innlegg om handlingsprogram for fylkesveger. I tillegg til et innlegg av Aud Riseng, holdt Paul H. Berger et innlegg om Mjøsbyen og Lars Baukhol et innlegg om kollektivtransport og mobilitet i Innlandet. Innleggene kan sees på streamingen under samt lastes ned nederst i artikkelen.

Seminaret ble streamet

Samferdselsseminaret på Hamar ble streamet. Et videoopptak av konferansen vil bli tilgjengelig i nær fremtid.

Flere innlegg

Det ble holdt en rekke innlegg på seminaret om fremtidens samferdsel i Innlandet. Innleggene kan lastes ned under:

Til toppen