Handlingsprogram for fylkesveger - Innlandet fylkeskommune

Handlingsprogram for fylkesveger

Fylkestinget vedtar økonomiske rammer og prioriterer tiltak til drift og investeringer på fylkesvegnettet gjennom fireårige handlingsprogrammer og årlige budsjetter. 

Ut 2021 blir fylkesvegene administrert i tråd med handlingsprogrammene som tidligere er vedtatt av fylkestingene i Oppland og Hedmark. Arbeidet med handlingsprogrammet som skal gjelde i årene 2022–2025 (27) startet i 2020 og fortsetter fram til høsten 2021.

Innspill fra kommunene

Sommeren 2020 fikk fylkeskommunen inn oversikt over ønsker og behov for oppgraderinger av fylkesvegene fra de 46 kommunene i Innlandet. Kommunene ble bedt om å beskrive og rangere tiltak på fylkesvegnettet i egen kommune. Til sammen kom det inn over 400 forslag.

Møter med næringslivet

Samferdselsavdelingen har også hatt flere møter med interesseorganisasjoner og representanter for næringslivet, slik som skogbruket og lastebilbransjen, for å få innspill til det nye handlingsprogrammet.

Les om møtet med næringslivet i september 2020.

Hovedprofil valgt av politikerne

Politikerne i utvalget for samferdsel får jevnlige orienteringer på møtene sine om framdriften i arbeidet med å lage forslag til handlingsprogram for perioden 2022–2025 (27). På møtet den 25. november 2020 valgte utvalget hvilken hovedprofil tiltakene som skal utføres på fylkesvegene i denne planperioden skal ha.

Les mer om da samferdselsutvalget valgte hovedprofil for handlingsprogrammet.

Fylkestingsvedtak i oktober

Det er fylkesutvalget som fatter vedtak om å sende forslaget til nytt handlingsprogram ut på høring. Det skjer etter utvalgets møte den 9. mars 2021. Etter høringen blir programmet lagt fram for politikerne på nytt, høsten 2021. Fylkestinget skal vedta programmet i oktober.

Bevilgninger til fylkesveger blir endelig fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige behandlingen av fylkesbudsjettet.

Se samferdselsutvalgets foreløpige tilslutning til investeringsprofil og prosjektlister den 27.01.2021.

Gjeldende handlingsprogram for fylkesveger:

Til toppen