Gående og syklende - Innlandet fylkeskommune

Gående og syklende

Innlandet fylkeskommune har som mål å få flere til å gå og sykle. Når flere velger å gå eller sykle til jobb og i fritiden, vil vi få bedre folkehelse, redusert støy, mindre utslipp og triveligere byer og tettsteder. 

Innlandet fylkeskommune vil legge til rette for at flere kan gå og sykle ved blant annet å bygge gang- og sykkelveger, fortau og gode kryssløsninger. 

Sykkelbyene i Innlandet

Det er et mål at alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere skal utvikle en plan for sammenhengende hovednett for sykkel. Målet er at sykkelandelen i byene øker til 20 prosent.

Sykkelbysatsingen er et samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen. I Innlandet er det seks sykkelbyer:

Til toppen