Bilparken i Innlandet

Vegtrafikk er den sektoren med størst utslipp av klimagasser i Innlandet. Regjeringen har fastsatt et mål om at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp fra 2025.

Hvordan står det til med bilparken i Innlandet?

I 2018 stod sektoren for nesten 42 % av de totale utslippene, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

Regjeringen har ambisjoner om en halvering av klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005, og en overgang til transportmidler med null- og lavutslippsteknologi er viktig for å nå dette målet.  I Nasjonal transportplan har regjeringen fastsatt et mål om at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp fra 2025.

Sektoren vegtrafikk inneholder bare utslipp fra kjøretøy mens de er på vegen. Men også hvis man ser på hele livsløpet til kjøretøyene er det hensiktsmessig med en overgang til nullutslippskjøretøy. Det genereres et større klimagassutslipp i produksjonen av en elbil enn en konvensjonell bil, men dette utslippet oppveies av et lavere utslipp i bruksfasen.

229 000 biler i Innlandet

per 31.12.2019

3100 færre bensinbiler

i 2019 enn året før

3,3 % av bilparken
er elbiler

– en økning på 46 % på ett år

94 % av varebilene
bruker diesel

– men andelen elbiler øker

Flest og eldst

SSB har nylig lagt frem tall for bilparken i Norge per 31.12.2019. Disse tallene viser at det var registrert nesten 229 000 personbiler i Innlandet, en økning på 1,7 % fra året før. Innlandet er det fylket med flest personbiler per innbygger, og ved utgangen av 2019 var det registrert 616 biler per 1000 innbyggere. For hele landet var antallet 521 per 1000 innbygger.

I tillegg til å ha flest biler har vi også landets eldste bilpark. I 2019 var gjennomsnittsalderen på personbiler i Innlandet over 13 år, mens landsgjennomsnittet var på 10,7 år. Innlandets innbyggere har i snitt lavere kjøpekraft enn landets øvrige befolkning, og dette gjenspeiles også i bilparken.

Den relativ høye alderen på kjøretøyene i Innlandet er i tillegg til en miljø- og klimautfordring også en trafikksikkerhetsutfordring. Undersøkelser av trafikkulykker fra Statens vegvesen viser at det er 70 % mindre risiko for å bli drept eller hardt skadet i nye biler. Den viser også at hvis alle kjørte nye biler ville 30 % færre dø eller blitt skadet.

Antall elbiler øker Andelen elbiler per 31. desember 2019 - Klikk for stort bildeAndelen elbiler per 31. desember 2019

I løpet av 2019 økte antallet elbiler i Innlandet med hele 46 %, til 7606 registrerte biler ved utgangen av året. Dermed utgjør elbilene 3,3 % av den totale bilparken, opp fra 2,3 % ved utgangen av 2018.

Det er fortsatt et stykke bak landet som helhet. Totalt er nå 9,3 % av personbilene i Norge elektriske. Den største andelen elbiler finner vi i Oslo, mens Troms og Finnmark, etterfulgt av Innlandet har de laveste andelene. 

Bensinbiler avtar, resten øker Utvikling av bilparken - Klikk for stort bildeUtvikling av bilparken

Samtidig som antall elbiler er økende i Innlandet, har det også vært vekst for både hybrid- og dieselbiler de siste årene.

I løpet av 2019 ble det nesten 2600 flere dieselbiler i fylket vårt, og i antall er det dermed dieselbilene som økte mest. Ved utgangen av 2019 utgjorde dieselbilene 54 % av bilparken.

Hybridbilene hadde en vekst på rett over 2000 i fjor, og ved utgangen av året var det registrert 8800 hybridbiler. Av disse var 45 % ladbare.

For bensinbilene peker pila i motsatt retning; det var ved utgangen av 2019 registrert 3100 færre bensinbiler enn året før. 

Mer enn hver tredje nyregistrerte bil var elektrisk Førstegangsregistrerte biler i 2019 - Klikk for stort bildeFørstegangsregistrerte biler i 2019

Det ble i 2019 førstegangsregistrert 5779 personbiler i Innlandet. Av disse var nesten 37 % elektriske. Elektrisk er dermed det mest populære valget blant de som kjøper helt ny bil. 

Flest offentlige ladepunkter per elbil

Elbiler og ladbare hybrider trenger en ladeinfrastruktur. De fleste elbileiere har mulighet til å lade hjemme, og ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt ladet nesten alle elbileiere hovedsakelig hjemme i 2018.

Bare 13 % av elbileierne bruke allment tilgjengelige ladestasjoner ukentlig eller oftere. Likevel er det viktig at elbiler har tilstrekkelig tilgang til slike ladestasjoner, særlig på lengre turer som ferie. Som et stort hytte- og feriefylke er det derfor viktig at vi har tilstrekkelig med offentlig tilgjengelige ladepunkter i Innlandet.

Per 23.04.2020 var det rett over 1000 slike ladepunkter i Innlandet og det er dermed registrert 7,6 elbiler per offentlig ladepunkt. I Norge er det totalt 17,6 elbiler per offentlig ladepunkt.

Det er Innlandet som har flest offentlige ladepunkter per elbil. I tillegg til elbilene bruker også de ladbare hybridbilene ladepunktene. Siden antallet elbiler øker fort er det viktig å fortsette utbyggingen av ladepunkter for å unngå lange ladekøer. Derfor har Innlandet fylkeskommune opprettet en tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbil. Opplysninger om denne tilskuddsordningen publiseres på fylkeskommunens nettsider snart.

Diesel dominerer blant varebilene

Ved utgangen av 2019 var det registrert 42 200 varebiler i Innlandet. Antallet elektriske varebiler mer enn doblet seg i løpet av 2019, men de utgjør fortsatt bare 0,4 % av totalen.

Blant varebilene er det diesel som dominerer, med hele 94 % av totalen. Av de førstegangsregistrerte varebilene i 2019 var nesten 93% dieselbiler mens 6 % var elektriske.

Det er altså en lang vei å gå før vi når målet i Nasjonal transportplan om at alle nyregistrerte lette varebiler skal være nullutslipp fra 2025. For å øke antallet elektriske varebiler tilbyr nå Enova opptil 50 000 kroner i klimarabatt for bedrifter som kjøper ny elektrisk varebil.

Store forskjeller

Andelen elektriske personbiler varierer mellom kommunene. Generelt er det bykommunene som har den største andelen. I Stange, Sør-Aurdal og Sør-Fron var over 50 % av de nyregistrerte bilene elektriske. I 21 kommuner var elbiler den største gruppen blant de nyregistrerte bilene.

Oversikt over bilparken i Innlandet
Kommune  Andel elbiler av bilparken Andel elbiler av nyregistrerte biler Største drivstofftype blant nyregistrerte biler
Hamar  6,9 %  36,6 %  El 
Gran  5,7 %  45,6 %  El 
Sør-Odal  5,1 %  42,2 %  El 
Stange  4,8 %  50,2 %  El 
Elverum  4,3 %  39,4 %  El 
Lillehammer  4,1 %  37,7 %  El 
Sør-Aurdal  3,9 %  57,4 %  El 
Kongsvinger  3,6 %  32,1 %  El 
Ringsaker  3,5 %  39,0 %  El 
Gjøvik  3,4 %  39,1 %  El 
Løten  3,4 %  39,4 %  El 
Nord-Fron  3,3 %  48,6 %  El 
Øyer  3,2 %  34,8 %  Diesel 
Sør-Fron  3,1 %  54,5 %  El 
Østre Toten  2,9 %  41,2 %  El 
Nord-Aurdal  2,4 %  31,4 %  El 
Åmot  2,4 %  40,5 %  El/Diesel 
Ringebu  2,3 %  32,1 %  Diesel 
Vestre Slidre  2,2 %  35,7 %  Diesel 
Vestre Toten  2,0 %  29,3 %  El/Diesel 
Gausdal  2,0 %  25,5 %  Diesel 
Søndre Land  1,9 %  29,1 %  Diesel 
Alvdal  1,9 %  16,1 %  Diesel 
Nord-Odal  1,9 %  23,2 %  Diesel 
Sel  1,8 %  22,6 %  Diesel 
Grue  1,7 %  26,3 %  Hybrid 
Vågå  1,7 %  25,0 %  Diesel 
Trysil  1,7 %  21,2 %  Diesel 
Eidskog  1,7 %  27,7 %  Diesel 
Vang  1,6 %  30,8 %  Diesel 
Etnedal  1,5 %  42,9 %  El 
Tolga  1,5 %  18,2 %  Diesel 
Folldal  1,4 %  11,1 %  Diesel 
Øystre Slidre  1,4 %  32,3 %  Diesel 
Åsnes  1,4 %  36,8 %  El 
Nordre Land  1,1 %  30,2 %  Diesel 
Lesja  1,0 %  45,5 %  El 
Tynset  1,0 %  18,4 %  Hybrid/Diesel 
Våler  1,0 %  34,8 %  El 
Stor-Elvdal  0,9 %  21,1 %  Diesel 
Dovre  0,9 %  10,5 %  Diesel 
Skjåk  0,9 %  26,7 %  Diesel 
Lom  0,8 %  26,1 %  Diesel 
Os  0,7 %  0,0 %  Diesel 
Rendalen  0,6 %  13,3 %  Diesel 
Engerdal  0,2 %  16,7 %  Hybrid/Bensin 

Ressurser

Enova har støtteordninger til kjøp av elektrisk varebil.

Gjennom denne ordningen kan du få inntil 50 000 kroner i klimarabatt hvis dere velger en elektrisk varebil. Husk å søke om støtte før du bestiller bilen!

Til toppen