Gjeldende regionale planer

Regional planlegging skal stimulere til samarbeid om utviklingen i fylket, både for miljø og samfunn.

Det er vedtatt én regional plan så langt i Innlandet:

Regional plan for det inkluderende Innlandet

To andre regionale planer blir vedtatt i juni:

  • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • Regional plan for klima, energi og miljø

Gamle planer gjelder fortsatt

De regionale planene for Hedmark og Oppland gjelder også for Innlandet til vi får laget nye planer for det nye fylket.

Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. Den regionale planstrategien og de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

En regional planstrategi skal være overordnet. Den skal ha langsiktige utviklingsmål for fylket og en oversikt over spørsmål som tas opp i regionale planer. 

Fylkestinget har vedtatt en regional planstrategi for Innlandet: Innlandsstrategien.

Planprogram

Når vi skal lage nye regionale planer må vi først utarbeide et planprogram. Dette skal være grunnlaget for planarbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt av arbeidet.

Planprogrammene skal inneholde:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • opplegget for medvirkning, spesielt knyttet til grupper vi tror vil bli særlig berørt
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert
  • behovet for utredninger