Oppvekstprofiler for kommunene - Innlandet fylkeskommune

Oppvekstprofiler for kommunene

Oppvekstprofilene kan være et godt verktøy for kommunene når de planlegger for barn og unges oppvekstmiljø.

Folkehelseinstituttet publiserte 20. september oppvekstprofiler for alle landets kommuner. Formålet med disse er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Viktig for barn og unges utviklingOppvekstprofiler fra FHI - Klikk for stort bilde

Er godt oppvekstmiljø er viktig for utviklingen til barn og unge. Trygghet, levekår og tilhørighet er noen faktorer som har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst. Mer presist er dette:

• At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.

• At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert arbeidsliv.

• At barn og unge har god psykisk og fysisk helse.

• At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene som andre jevnaldrende.

• At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.

Kommunens styrker og utfordringer

Oppvekstprofilene viser noen av kommunenes styrker og utfordringer, og omtaler mulige virkemidler som kommunen kan benytte i sitt arbeid med barn og unges oppvekst.

Et samarbeidsprosjekt

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med fem direktorater om utviklingen av de nye oppvekstprofilene: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  Målet er å støtte og styrke samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier. 

Om oppvekstprofilene

Statistikken er basert på tall fra Kommunehelsa statistikkbank. Der finner man også tall som ikke er vist i profilene, og statistikken i statistikkbanken oppdateres flere ganger i året. Oppvekstprofilene vil utgis årlig.

Profilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettside tema oppvekst.

Mer informasjon om oppvekstprofilene finner du her.

Til toppen