Mange gode innspill til regionale planer

Ungdommens fylkesting hadde mange gode innspill til hva som er viktig å ha med i de regionale planene for Innlandet.

Erle Marie K. Andersen og Sigrun Myrvang fra Ungdommens fylkesting hadde mange gode innspill. - Klikk for stort bildeErle Marie K. Andersen og Sigrun Myrvang fra Ungdommens fylkesting hadde mange gode innspill. Marit Thobiassen Strande Sigrun Myrvang og Erle Marie K. Andersen representerte Ungdommens fylkesting på medvirkningsseminaret i Elverum fredag. Formålet med seminaret var å få innspill fra folk i hele fylket til hva de tre regionale planene skal inneholde.

Planene handler om henholdsvis samfunnssikkerhet, inkludering og klima, energi og miljø.

Møteplasser og jobber i hele fylket

Ungdommene var blant annet opptatt av psykisk helse. De vil blant annet at tilbudet for psykisk helsehjelp skal styrkes og at det skal være helsesykepleier tilgjengelig på skolene hver dag.

– Vi må fokusere på møteplasser. Ungdommer møter prestasjonspress på alle arenaer. Derfor er det viktig å ha gode, mangfoldige og tilgjengelige møteplasser der det kun handler om å ha det gøy, sa Erle.

De trakk også fram at alle som trenger det må få lærlingplass og at det er viktig med desentraliserte arbeidsplasser. For å få til det siste, er tilgang på bredbånd en forutsetning.

– Dette er noe absolutt alle bør ha tilgang til i dag, sa Sigrun.

Viktig med tilhørighet

Klima og miljø er de også opptatt av. De framhevet spesielt at det er viktig å stoppe de menneskeskapte klimaendringene og at det er viktig ikke å bygge ned matjord.

Ungdommene trakk også fram at det ikke er tette skott mellom planene, men at de går inn i hverandre.

– Vi mener det er viktig å føle tilhørighet til det stedet man bor. Det vil øke sannsynligheten for at vi vil ta vare på det som finnes rundt oss, sa Sigrun.

Relevant for hele Innlandet

Fylkespolitiker Per-Gunnar Sveen overrakte både ros og en liten gave til Erle Marie K. Andersen og Sigrun Myrvang. - Klikk for stort bildeFylkespolitiker Per-Gunnar Sveen overrakte både ros og en liten gave til Erle Marie K. Andersen og Sigrun Myrvang. Marit Thobiassen Strande Det var Per-Gunnar Sveen (Ap) som åpnet seminaret i Elverum. Han er leder i styringsgruppa for Regional plan for samfunnssikkerhet.

Sveen trakk fram et minne fra 1976, da han som 11-åring ble vitne til en brann som utviklet seg til en av Norges største skogbranner.

– Innlandet er egentlig et trygt sted å bo, men vi har også hatt katastrofer, sa han.

Han trakk også fram at sårbarheten har blitt tydeligere med den enorme teknologiske utviklingen.

Sveen var også opptatt av at dette skal være planer som skal være relevant for hele innlandssamfunnet og at det er derfor er så viktig å få innspill fra mange aktører i Innlandet.

– Det er viktige områder vi driver med, men det har ingen verdi hvis det skal være for fylkeskommunen alene, sa han

Møter i hele fylket

Samlingen i Elverum var det tredje og siste medvirkningsseminaret for de tre regionale planene. De som er invitert til disse seminarene er blant annet folk fra kommunene, både politikere og fra administrasjonen, personer fra næringslivet og næringslivsorganisasjonene, kompetanseinstitusjoner og ungdom.

De to første seminarene var på Tynset og Gjøvik.

I tillegg har det vært et medvirkningsseminar i Hamar myntet på frivillige lag og foreninger.

Det var mange deltakere til stede på medvirkningsseminaret i Elverum. - Klikk for stort bildeDet var mange deltakere til stede på medvirkningsseminaret i Elverum. Marit Thobiassen Strande

Hva er en regional plan?

En regional plan skal ta tak i og gi svar på komplekse samfunnsutfordringer. Planen skal bidra til samordning og samarbeid mellom lokale, regionale og statlige aktører.

Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram som sier noe om hva man konkret skal gjøre for å løse utfordringene som blir identifisert i planen.

Alle de tre regionale planene fylkeskommunen lager nå, er forankret i Innlandsstrategien.

Prosessen videre

Regional plan for det inkluderende Innlandet

Planforslag sendes ut på høring etter vedtak i fylkesutvalget i juni 2022. Høringsfristen er i oktober 2022.
Planen blir justert basert på innspill fra høringsrunden.
Fylkestinget skal vedta planen i februar 2023.

Regional plan for klima, energi og miljø

Planforslag sendes ut på høring etter vedtak i fylkesutvalget før sommeren. Høringsfristen er i oktober 2022.
Planen blir justert basert på innspill fra høringsrunden.
Fylkestinget skal vedta planen i februar 2023.

Regional plan for samfunnssikkerhet

Planforslaget sendes på høring etter vedtak i fylkesutvalget senhøsten 2022. Høringsfristen er i februar 2023.
Planen blir justert basert på innspill fra høringsrunden.
Fylkestinget skal vedta planen til sommeren 2023.

Statsforvalteren i Innlandet skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for Innlandet (fylkesROS) som vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for samfunnssikkerhet. Denne skal være ferdig sommeren 2022.

Til toppen