16 000 flere innlendinger i 2050

I dag kom ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. De beregner en folketallsvekst i Innlandet på 4 prosent fram til 2050.

Folksomt ved Mjøsfronten på Hamar, men det er plass til flere. Hamar er en av byene i Innlandet der det er ventet at befolkningen vil stige fram mot 2050. - Klikk for stort bildeFolksomt ved Mjøsfronten på Hamar, men det er plass til flere. Hamar er en av byene i Innlandet der det er ventet at befolkningen vil stige fram mot 2050. Frøydis Haug/IFK Hvor mange tror vi vil bo i din kommune i framtida? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner får de eldste innbyggerne?  Bruk statistikkrapporten på innlandsstatistikk til å finne tall for din Innlandskommune (gå nederst på siden).

Beregner framtidas befolkning

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer befolkningsframskrivinger annethvert år. Dette er tall som beregner framtidas befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. De sier altså noe om hvordan SSB tror innbyggertallet vil utvikle seg for den enkelte kommune.

Ikke alle forutsetninger er med

Det er viktig å understreke at dette er antagelser. Ikke alle lokale forhold blir tatt med, og ikke alle forutsetninger er kjent. Store nyetableringer eller at hjørnestensbedrifter blir lagt ned, kan for eksempel gi store endringer for den enkelte kommune.

Innvandring og tilflytting bidrar med vekst

Veksten i Innlandet vil komme fra både tilflytting fra utlandet (innvandring) og andre fylker. Blant fylkene er det kun Innlandet, Viken, Agder samt Vestfold og Telemark som vil få mer tilflytting enn fraflytting. Det er forventet at den største fraflyttingen innad i Norge skjer fra Oslo.

Betydelig fødselsunderskudd

I vårt fylke ventes det 30 000 flere døde enn fødte i perioden 2022-2050. Dermed har vi landets største fødselsunderskudd. Innlandet har en høy andel eldre i befolkningen, og det fødes færre barn.

Forskjeller blant kommunene

SSB tror det blir vekst i de største byene. Det er hovedsakelig en konsekvens av at flere flytter og innvandrer til byene og bynære strøk.

Det ventes en folketilvekst i 21 av Innlandets 46 kommuner frem mot 2050. Høyest vekst i antall personer ventes i Hamar (4646), Lillehammer (3460), Stange (3131), Ringsaker (2430) og Gjøvik (2231).

Høyest prosentvis vekst ventes i Stange (14,8%), Hamar (14,5%), Vang (13,4%), Åmot (13,2%) og Lillehammer (12,2%) frem mot 2050. Lavest vekst ventes blant kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.

Kun i seks av Innlandets kommuner forventes det folketilvekst blant personer i arbeidsfør alder (20-66 år). Det er Vang, Åmot, Hamar, Stange, Lillehammer og Stor-Elvdal.

Til toppen