Arbeidet med tre nye regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Arbeidet med tre nye regionale planer

Innlandet fylkeskommune skal utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. 

En regional plan behandler oppgaver som krever avveining og avklaring mellom forskjellige interesser på tvers av sektorer og kommunegrenser. I tillegg kan det i gjennomføringen av planen være behov for samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører.

De tre planene

 • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • skal bidra til et inkluderende arbeidsliv som som sikrer økonomisk og sosial trygghet, god helse og livskvalitet
  • skal bidra til å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse i lokalmiljøet 
 • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • skal tydeliggjøre og legge grunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Innlandet
  • skal ivareta samfunnssikkerheten der risikobildet for Innlandet ses i et bredt perspektiv 
 • Regional plan for klima, energi og miljø
  • skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet
  • skal bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og skape nye grønne arbeidsplasser

Oppstartsmøte for planarbeidet

Mandag 11. oktober arrangerte Innlandet fylkeskommune et oppstartmøte for styrings- og prosjektgruppene for de tre nye regionale planene på Scandic Hamar hotell. Der ble den nye filmen om Innlandsstrategien presentert:

Medvirkningsseminar 

Det har blitt arrangert tre medvirkningsseminar om de tre regionale planene. 

Medvirkningsseminar tre regionale planer (PDF, 755 kB)

Planprogram

For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt av arbeidet.

Planprogrammene skal inneholde:

 • formålet med planarbeidet
 • planprosessen med frister og deltakere
 • opplegget for medvirkning, spesielt knyttet til grupper som vi tror vil bli særlig berørt
 • hvilke alternativer som vil bli vurdert
 • behovet for utredninger

Planprogrammene for disse tre regionale planene utarbeides parallelt i tid og etter samme mal.

Planprogrammene for de tre regionale planene ble vedtatt av fylkesutvalget i møtet 29. juni.

Regional plan for det inkluderende Innlandet - planprogram (PDF, 7 MB)

Regional plan for samfunnssikkerhet - planprogram (PDF, 3 MB)

Regional plan for klima, energi og miljø - planprogram (PDF, 7 MB)

Webinar om planprogrammene

Torsdag 8. april arrangerte fylkeskommunen et webinar om planprogrammene til de regionale planene.

Se webinaret i opptak

Du kan også laste ned presentasjonene fra webinaret i pdf-format:

Framdriftsplan

 • Januar 2021: arbeidet med planprogrammene starter opp.
 • 16. mars: saksdokumentene blir offentliggjort i forkant av behandlingen i fylkesutvalget.
 • 23. mars: fylkesutvalget behandler saken og sender planprogrammene på høring.
 • 25. mars–7. mai: planprogrammene er ute på høring og offentlig ettersyn (høringsperiode).
 • 8. juni: fylkesutvalget drøfter planprogrammene.
 • 22. juni: saksdokumentene blir offentliggjort i forkant av behandlingen i fylkesutvalget.
 • 29. juni: fylkesutvalget vedtar planprogrammene.
 • Høst 2021: oppstart av arbeidet med de tre regionale planene.
 • Juni 2022: Regional plan for det inkluderende Innlandet - planforslag sendes ut på høring.
 • Oktober 2022. høringsfrist for Regional plan for det inkluderende Innlandet.
 • Høst 2022: planforslagene for Regional plan for klima, energi og miljø og Regional plan for samfunnssikkerhet sendes ut på høring.
 • Februar 2023: Høringsfrist for Regional plan for klima, energi og miljø og Regional plan for samfunnssikkerhet.
 • Februar 2023: Fylkestinget vedtar Regional plan for det inkluderende Innlandet.
 • Sommer 2023: Fylkestinget vedtar Regional plan for klima, energi og miljø og Regional plan for samfunnssikkerhet.

 

Til toppen