Arbeidet med tre nye regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Arbeidet med tre nye regionale planer

Innlandet fylkeskommune skal utarbeide tre nye regionale planer som en oppfølging av Innlandsstrategien. 

En regional plan behandler oppgaver som krever avveining og avklaring mellom forskjellige interesser på tvers av sektorer og kommunegrenser. I tillegg kan det i gjennomføringen av planen være behov for samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører.

De tre planene

 • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • skal bidra til et inkluderende arbeidsliv som som sikrer økonomisk og sosial trygghet, god helse og livskvalitet
  • skal bidra til å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i skole, utdanning og deltakelse i lokalmiljøet 
 • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • skal tydeliggjøre og legge grunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Innlandet
  • skal ivareta samfunnssikkerheten der risikobildet for Innlandet ses i et bredt perspektiv 
 • Regional plan for klima, energi og miljø
  • skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet
  • skal bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og skape nye grønne arbeidsplasser

Planprogram

For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt av arbeidet.

Planprogrammene skal inneholde:

 • formålet med planarbeidet
 • planprosessen med frister og deltakere
 • opplegget for medvirkning, spesielt knyttet til grupper som vi tror vil bli særlig berørt
 • hvilke alternativer som vil bli vurdert
 • behovet for utredninger

Planprogrammene for disse tre regionale planene utarbeides parallelt i tid og etter samme mal.

Høring/offentlig ettersyn

Planprogrammene for de tre nye regionale planene er ute på høring.

7. mai er fristen for innspill:

Regional plan for det inkluderende Innlandet - planprogram

Regional plan for samfunnssikkerhet - planprogram

Regional plan for klima, energi og miljø - planprogram

Torsdag 8. april arrangerte fylkeskommunen et webinar om planprogrammene til de regionale planene. Se webinaret i opptak.

Det er også mulig å laste ned presentasjonene fra webinaret i pdf-format:

Presentasjon webinar 8 april samfunnssikkerhet (PDF, 4 MB)

Presentasjon webinar 8 april klima, energi og miljø (PDF, 2 MB)

Presentasjon webinar 8 april inkludering (PDF, 2 MB)

Framdriftsplan

Januar 2021: arbeidet med planprogrammene starter opp

16. mars: Saksdokumentene blir offentliggjort i forkant av behandlingen i fylkesutvalget

23. mars: Fylkesutvalget behandler saken og sender planprogrammene på høring

25. mars - 7. mai: Planprogrammene er ute på høring og offentlig ettersyn (høringsperiode)

8. juni: Fylkesutvalget drøfter planprogrammene

22. juni: Saksdokumentene blir offentliggjort i forkant av behandlingen i fylkesutvalget

29. juni: Fylkesutvalget vedtar planprogrammene 

Høst 2021: Oppstart av arbeidet med de tre regionale planene

Til toppen