Webinarer om Innlandsstrategien - Innlandet fylkeskommune

Webinarer om Innlandsstrategien

På grunn av koronapandemien har Innlandet fylkeskommune gjennomført webinarer med kommunene for å sikre at de får den bistanden de trenger for å komme med høringsinnspill.

Klikk for stort bildeHøringskonferansen, som var planlagt i mars, ble avlyst på grunn av koronapandemien. Dette førte også til at høringsfristen for høringsinnspill ble utsatt til 26. juni.

Formålet med webinarene var å få tilbakemeldinger på om fylkeskommunen treffer med høringsutkastet, som foreslår fire nye regionale planer, og om det er behov for å justere kursen etter at koronapandemien kom.

Webinarene ble holdt 19. og 26. mai.

Kort oppsummering av innspill som ble gitt i møtene:

 • Hva skal de brede planene faktisk handle om?
 • Hvilke muligheter har kommunene for å være med og bidra videre?
 • Planbeskrivelsene er veldig brede og store.
 • Det må være mer fokus på matvaresikkerhet.
 • Infrastruktur – det er viktig å investere i fiber/nett i distriktene.
 • Nyansere når det gjelder inkludering. Det handler om generell deltakelse for alle - ikke et rent flyktningefokus.
 • Tenk små distrikter parallelt med sterke regionale sentre.
 • Utviklingsmålet om bærekraftige tettsteder og byer viser at det er behov for en ytterligere differensiering og prioritering (byene og distriktene).
 • Mange ulike forhold og behov i ulike deler av fylket vårt.
 • Måldelen er ikke så tydelig. Innspill om å bli mer utfordrende på det mer konkrete.
 • Imponerende arbeid som er lagt ned for å samle kunnskap inn i dette planarbeidet.
 • Forskjell på planstrategi og konkrete planer.
 • Nyttig med en regional plan når kommunene skal i gang med sine egne planer og tiltaksplaner.
 • Korona har blitt en vekker for samfunnssikkerhetsarbeidet, både på kort og lang sikt.
 • Viktig å ta høyde for slike hendelser. Dette vil måtte få et enda tydeligere fokus.
 • Manglende dialog mellom IFK og kommunene/regionene i forbindelse med tiltakspakkene.
 • Samfunnssikkerhet og beredskap må prioriteres først.
 • Digitalisering er både mulig og viktig. Spredt bosetting er også en fordel, mens digitalisering overskrider geografiske avstander.
 • Globaliseringen har gått langt og gir konsekvenser vi ikke så tidligere.
 • Antall planer må reduseres, også i kommunene.
 • Planene skal jo også gjennomføres, og det er da arbeidet begynner. Regionalt samarbeid, mellom kommuner og mellom kommuner/regionalt nivå. Vi må løse tingene mer i fellesskap og ikke slippe ansvaret over til andre så fort som vi pleier.
 • En kommune pekte på store fordeler med å ha en felles kommuneoverlege i regionen. Det gjorde at kommunene kom i gang med raske og effektive tiltak i hele regionen.
 • En rådmann ga uttrykk for at han ikke kjenner seg igjen i at det har vært lite dialog mellom kommunene og regionalt nivå (fylkeskommunen og fylkesmannen). Det har vært god kontakt og samarbeid, selv om langt fra alle løsninger har kommet «på plass» enda.

Det ble svart på enkelte av innspillene/spørsmålene:

 • Innlandet fylkeskommune har et ansvar for planarbeidet. Innlandsstrategien er for hele Innlandet.
 • Vi ser behovet for variasjon og differensiering.
 • Planene skal være gode verktøy i de ulike distriktene.

Under finner du presentasjonene som ble vist på webinarene.

Webinar - Wibeke Børresen Gropen og Randi Sletnes (PDF, 901 kB)

Webinar - Svenn Arne Lie (PDF, 684 kB)

Her finner du høringsutdokumentene for Innlandsstrategien

Til toppen