Innlandstrategien på høring - Innlandet fylkeskommune

Innlandstrategien på høring

Du kan si din mening om Innlandstrategien når den nå sendes på høring i åtte uker. I strategien er det blant annet forslag om fire nye regionale planer.

Illustrasjon Innlandet - eventyrlige muligheter med undertekst - Klikk for stort bildeInnlandstrategien er en regional planstrategi som sier noe om hvordan vi ønsker at Innlandet skal utvikle seg de nærmeste årene. Du kan si din mening om strategien svarer på de utfordringene du mener vår region vil møte i årene som kommer.

Dokumentet som sendes ut på høring er ikke ment å være et fullstendig forslag til Innlandstrategien. Det skal først og fremst invitere alle i Innlandet til å komme med innspill på utfordringene som er nevnt, foreslåtte langsiktige mål og satsingsområder og forslaget til nye regionale planer.

Hvor mange planer?

Det var antall regionale planer det ble mest diskusjon om, da saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag.

- Jeg er bekymret for et så omfattende planverk, med fire store planer som skal på plass samtidig, sa Høyres Kari-Anne Jønnes og sammenliknet det med å pusse opp hele huset på en gang.

Hun fikk støtte fra de andre partiene.

- Lykken er ikke antall planer. En del av analysene på disse områdene er allerede gjort i både Hedmark og Oppland. Skal vi lykkes med dette, må vi ikke drukne i store planprosesser, sa Per-Gunnar Sveen (Ap).

Han og flere av de andre tok til orde for å se hva fylkeskommunen eventuelt kan gjenbruke av planarbeidet gjort de siste årene i Hedmark og Oppland.

Jønnes understrekte at hun håper å få innspill på de foreslåtte planene når Innlandsstrategien nå sendes ut på høring. Dette gjelder både om alle planene er nødvendig og om hvordan fylkeskommunen skal klare å gjøre planene så konkrete som mulig for kommunene.

Forslag til planer

Dette er de fire nye regionale planene som foreslås i strategien:

Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse: Målet er å lege til rette for nyskaping og sikre at vi har innbyggere med rett kompetanse for å skape verdier.

Regional plan for det inkluderende Innlandet: Målet er å videreutvikle aktive lokalsamfunn, bidra til bred deltakelse i samfunnet og gode møteplasser for å legge grunnlaget for blant annet god livskvalitet. Planen må bidra til å løse viktige utfordringer i tett samarbeid med kommunene, staten og andre aktører.

Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og solid infrastruktur: Planen skal ivareta et komplekst felt der mange aktører må samarbeide for å sikre Innlandet i en fremtid med skiftende trusselbilder, store klimaendringer og en befolkning som flytter mye på seg.

Regional plan for klima, miljø og arealbruk: Målet er blant annet å legge til rette for mer helhetlig og bærekraftig arealbruk i Innlandet. Dessuten er det et mål å utvikle tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

To endringsforslag

Høyre og Frp fremmet et endringsforslag med blant annet mer tekst om deltidsinnbyggere og infrastruktur.

Ap og Sp fremmet også et endringsforslag først og fremst med omformuleringer og språklig spissing av teksten.

Ved votering var det til slutt fylkesrådmannens innstilling med endringene til Ap og Sp som ble enstemmig vedtatt.

Prosessen

Våren 2019 ble det utarbeidet et fakta- og kunnskapsgrunnlag ved oppstarten av planarbeidet. Dette grunnlaget tar for seg både utfordringer vi vil ha i Innlandet i fremtiden, men også hvilke muligheter vi har.

Det er gjennomført egne drøftinger med alle kommunene. Fylkesordføreren har hatt møter med Fylkesmannen, NHO, LO og Nav. Ungdommens fylkesting har bidratt med relevante innspill. I tillegg ble det arrangert tre store regionale konferanser i Elverum, Otta og Gjøvik med til sammen 250 deltakere i begynnelsen av 2020. Fra disse konferansene alene, kom det over 1500 innspill.

Det er også kommet innspill gjennom fylkeskommunens nettsted og ved direkte henvendelser til samfunnsutviklingsavdelingen. Alle disse innspillene er dokumentert og tatt med i grunnlaget for høringsdokumentet.

Innlandsstrategien skal behandles i fylkestinget i juni.

Høringsdokumentene

Til toppen