Ung i Innlandet

Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i.

Fridtjof Nansen

Framtida i Innlandet handler om dagens ungdom. Derfor skal Innlandet være et godt sted å vokse opp for våre 80 000 barn og unge. Barn og unges helse er helt sentralt for å motvirke sosiale helseforskjeller, og for å fremme god læring, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår. De fleste barn og unge i Innlandet får oppfylt grunnleggende behov for mat, drikke, hvile/søvn, bevegelse, sosial støtte og nettverk.

Sosial og økonomisk ulikhet en betydelig utfordring. Familieøkonomi påvirker ungdommens helse, framtidsutsikter, utdanning, ensomhet og matvaner. I dag har 15-20 % av våre barn og unge nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske plager. Personer som har opplevd psykiske plager i ungdomsårene har større risiko for psykiske plager og lidelser senere i livet.

Trender i ungdomskulturen

Ungdom er opptatt av å ha kontroll over livet sitt  og redusere risiko. De er velorganisert og de forholder seg til regler. De er opptatt av gode karakterer, trening og de er ansvarsfulle. Samtidig er de mindre opptatt av å skille seg ut og være unike. De er opptatt av det som er ekte og de påvirkes i stor grad visuelt, av hvordan ting ser ut og føles.

Trenden viser også at de unge er omsorgsfulle, tolerante og inkluderende, men også selvopptatte individualister, som kommuniserer mer enn noen gang før. Det har nesten blitt en selvfølge å dele og å by på seg selv. Dette gjør at grenser for privat og offentlig flyttes.

Foreldre, venner og lokalsamfunn

Foreldre betyr mye for de unge, de er viktige støttespillere og rollemodeller. Mange av ungdommene oppgir at de er fornøyd med foreldrene sine, og de aller fleste sier at de har fortrolige venner. For unge er det å være til å stole på svært viktig. Gode relasjoner er også av stor betydning. Få unge oppgir at de føler seg ensomme.

De fleste av ungdommene er fornøyd med sitt lokalmiljø og de fleste trives med å bo og leve i sin kommune. Tilgjengelighet til grøntområder og møteplasser i bo- og nærmiljø påvirker barn og unges muligheter for utfoldelse, og er et viktig perspektiv i stedsutviklingen.

Skole og utdanning

Det er generelt høy trivsel og trygt miljø på skolene. Men noen opplever mobbing, og det må jobbes aktivt for å forhindre mobbing. Å ha det trygt og godt på skolen og ha høy trivsel henger tett sammen med læring og gjennomføring.

67 % av ungdommene i Innlandet er fornøyd med egen helse   66 % av ungdommene i Innlandet er fornøyd med lokalmiljøet der de bor   9 % av ungdomsskoleelvene opplever mobbing. Norge: 8 %     80 000 barn og unge i Innlandet      20 500 småbarn (0–5 år)   28 400 barn (6–12 år)   30 700 ungdom (13–19 år - Klikk for stort bilde

Les mer om dette tema i langversjonen av kunnskapsgrunnlaget: Vi bygger Innlandet - Kunnskapsgrunnlag til Innlandsstrategien - Langversjon (PDF, 5 MB)