Folkehelseundersøkelse om nærmiljø og inkludering 2016 – Hedmark

På vegne av Hedmark fylkeskommune gjennomførte Kantar TNS en spørreundersøkelsen om innbyggerne sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

4000 svar

Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju, og i underkant av 4000 tilfeldig valgte voksne personer i Hedmark besvarte undersøkelsen.

Målet med undersøkelsen

Undersøkelsen inngikk i arbeidet med å tilrettelegge et kunnskapsgrunnlag på folkehelse i Hedmark, og gir sentral informasjon om nærmiljøer og lokalsamfunn. Fylkeskommunen har ekstra fokus på nærmiljø som sentral påvirkningsfaktor på befolkningens helse. 

Undersøkelsen gir informasjon om hva som er viktige faktorer for at folk skal ha gode liv i Hedmark. Temaer i undersøkelsen er blant annet trivsel, deltakelse, sosial støtte og inkludering.

Rapporter