Over 90 deltakere på digital nettverkssamling - Innlandet fylkeskommune

Over 90 deltakere på digital nettverkssamling

Vårens nettverkssamling for nærings- og landbruksansvarlige i Innlandet ble arrangert digitalt 7. juni. 

Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid (NIS) i fylkeskommunen var ansvarlig for arrangementet, hvor over 90 personer fra førstelinja og innovasjonsapparatet i hele fylket deltok. Flere av innlederne pekte i sine presentasjoner på viktigheten av å samarbeid for å få til gode løsninger. Samarbeid krever at vi vet om hverandre, noe vi håper denne samlinga var et bidrag til.

Klikk for stort bildeNoen av deltakerne på Nettverkssamlingen Skjermdump fra Teams  

Det har gått bra

Fylkeskommunedirektør i Innlandet, Tron Ole Bamrud synes det har gått ganske bra med den nye fylkeskommunen til tross for pandemien som rammet rett etter sammenslåingen. Når det gjelder framtidsutsiktene for Innlandet, pekte Bamrud blant annet på at vi nå er på veg inn i et paradigmeskifte, også på verdensbasis: Det grønne skiftet. Her har Innlandet store muligheter. Ellers trakk han fram at trenden med å flytte til inn til de store byene nå er utfordret, og at «det gode liv på landet» ser ut til å få større fokus, noe som også er bra for Innlandet og gir oss nye muligheter!

 

Næringsutvikling et prioritert område

Birgit Aasgaard Jenssen som er avdelingsleder for Næring og internasjonalt samarbeid i fylkeskommunen, understreket i sitt innlegg at næringsutvikling er en prioritert oppgave for fylkespolitikerne, til tross for at området ikke er lovpålagt. Arbeidet med næringsutvikling henger nøye sammen med arbeid innenfor andre områder som befolkningsutvikling, bostedsutvikling, verdiskaping og arbeidsplassutvikling. Fylkeskommunens arbeid med næringsutvikling spenner vidt, fra bredbånd, forskning og utvikling, cybersikkerhet, klyngeutvikling, interregionalt- og grenseoverskridende samarbeid til etablereropplæring. Jenssen understreket at vi er helt avhengig av hverandre for å få ting gjort. Det er kun i fellesskap vi kan bidra med å legge til rette for det gode liv i Innlandet.

Næringsutvikling som satsingsområde for Innlandet fylkeskommune (PDF, 912 kB)

Optimisme, men fortsatt utfordrende for reiselivet

Bedrifts-Innlandet er 3-delt oppsummerte regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen i sitt Innlegg. 1/3-klarer seg bra, 1/3 synes det går noenlunde greit, mens 1/3 av bedriftene sliter. Dette gjelder spesielt reiseliv og hotell- og serveringsbransjen. Vi ser nå et lite skifte ved at flere bedrifter har fått det litt bedre, selv om det fortsatt er vanskelig for reiselivet. Arbeidsledigheten i Innlandet er nå nede på ca 5%, men fortsatt dobbelt så høy som i februar 2020. Ekstra bekymringsfullt er det at 1/3 av de arbeidsledige er unge under 30 år. Når det gjelder framtidsutsikter for reiselivsbedriftene, venter 66% høyere omsetning de nærmeste 3 månedene, men så mange som fire av ti reiselivsbedrifter sier at det er en reell fare for å gå konkurs.  Vaksinesertifikat vil være viktig for bedriftene for å kunne hente inn arbeidskraft utenfor Norge, og for å kunne gjennomføre arrangementer med flere deltakere. Bedriftene er ellers opptatt av avgiftskutt og grensehandel, kommunale kompensasjonsordninger, infrastrukturtiltak, spesielt bredbånd, og tilgang på relevant kompetanse. Jobbskaping er og blir utrolig viktig også framover. Vi må se bedriftenes behov. «Lykkes vi med jobbskaping, lykkes Innlandet», var Kristiansens avslutningsord.
(Tall og informasjon er hentet fra NHOs bedriftsundersøkelser).

 

Oppgradering og skifersaks

Ole Volden- Sandersen, daglig leder på kulturbedriften Atlungstad Brenneri i Stange, og Bjørn Lonbakken, daglig leder ved Lonbakken Mek. verksted på Otta ble utfordret til å si noe om sine erfaringer fra det siste drøye året med korona.

Ole Volden-Sandersen fortalte at for Atlungstad Brenneri er 2021 enda vanskeligere enn 2020. Ting endres fort, det er mye usikkerhet og vanskelig å planlegge. For deres bedrift er endringer i arbeidsgiveravgiften og momsordninger enda viktigere enn kompensasjonsmidler. Men det har også kommet noe godt ut av pandemien ved at de har hatt tid til å starte arbeidet med oppgraderinger, blant annet nytt kjøkken og kafè (Atlungstad 2.0). Det er tvilsom om dette arbeidet hadde latt seg gjennomføre ved ordinær drift. Atlungstad 2.0 har også ført til ansettelse av flere personer, etter at brenneriet til tider har vært helt nedstengt og en har måttet permittere ansatte.

Lonbakken mek. verksted så dagens lys på 1950-tallet. Deres hovedprodukt har vært ferister i stålrør, som de hadde rekordomsetning på i 2020. Bjørn Lonbakken viste til at mye av dette kan forklares med at de har tatt i bruk bruk moderne markedsføringsmetoder.  Bedriften leverer ellers ulike type stål- og spesialkonstruksjoner til både offentlig og private anlegg. Hvem skulle vel trodd at skifersaks (saks til å klippe skiferheller) skulle bli få sin oppblomstring i 2021? Lonbakken Mek. Verksted har i dag 15 ansatte, men skulle gjerne vært flere, både faglærte og ufaglærte. Liten tilgang i det norske markedet, spesielt etter mars 2020, gjør rekruttering vanskelig, og Lonbakken pekte på hvor viktig det er å motivere ungdom til å ta yrkesfag. Det har også vært vanskelig å få tak i stålprofiler etter covid -19, og bedriften er spent på tilgang og pris framover.  Men Lonbakken avsluttet med å si at det bygges kolossalt, og de ser positivt på framtida!

God erfaring med ny etablerermodell

Tilbudet om etablereropplæring er videreført i Innlandet fylkeskommune, men etter annen modell og nye tilbydere. Kurs tilbys nå i et samarbeid med SIVA-samarbeidspartnere; Valdres Næringshage, Sør-Østerdal Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Landsbyen Næringshage, Skåppå og Total Innovation, med Valdres næringshage som avtaleansvarlig. Erfaringer fra første semester med kurs ble presentert av Tone Ranheim fra Valdres Næringshage og Mali Hagen Røe fra Klosser Innovasjon. Gründerakademiet brukes som metodisk verktøy. Det er gjennomført snart 8 kurs, som alle har måttet gjennomføres heldigitalt. Det har vært noen utfordringer med digitale kurs, men også lettere for mange å kunne delta. Ranheim og Hagen Røe understreket at de er helt avhengig av å ha et godt samarbeid med førstelinja i kommunene, og de er svært fornøyd med hvordan samarbeidet har fungert så langt.

Etablereropplæring i Innlandet (PDF, 3 MB)

I løpet av dagen ble det også lagt opp til litt gruppediskusjoner hvor utfordringen var å finne et nytt, fengende, kort og beskrivende navn på «Etablereropplæring i Innlandet». Forslagene som kom inn viser at det er mange kreative sjeler i vårt vidstrakte fylke. Administrasjonen i fylkeskommunen tar med seg innspillene og vil jobbe videre med dette.

 

Klikk for stort bildeForslagene til nytt navn på etablereropplæringen i Innlandet Skjermdump fra mentimeter  

Det er nesten bare fantasien som setter grenser

Regionansvarlig i Norges forskningsråd Innlandet Elisabeth Frydenlund og adm dir. Sverre H. Bjørnstad fra Innovasjon Norge, informerte i fellesskap om flere av støtteordningene som finnes i deres systemer. Forskningsrådet har støtteordninger som først og fremst passer for prosjekter innenfor grunnforskning og anvendt forskning, mens Innovasjon Norges ordninger retter seg mot innovasjons-, kommersialiserings- og vekstfasen. Flere av kriteriene for støtteordningene er felles. En helt ny felles satsing har fått navnet Grønn plattform, og skal bidra til grønn omstilling. Støtten er for de som har behov for offentlig tilskudd på 50 mill. kroner eller mer. Det gis tilskudd til å utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester som inngår i helhetlige og grønne verdikjeder. Det er ønske om flere gode prosjekter fra Innlandet, og både IN og Forskningsrådet anbefalte å ta kontakt,  og også gå inn og lese mer om de mange mulighetene for økonomisk støtte, råd og veiledning  som finnes på deres respektive hjemmesider. 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge (PDF, 5 MB)

Takk til alle deres om deltok på samlinga! Neste gang håper vi at det vil være mulig å treffes fysisk. Vi gleder oss til videre samarbeid for å skape eventyrlige muligheter i Innlandet!

Til toppen