Ønsker innspill til tiltaksplan for skogsektoren - Innlandet fylkeskommune

Ønsker innspill til tiltaksplan for skogsektoren

Du kan bidra til å forbedre tiltaksplanen for skog- og tresektoren i Innlandet før den blir politisk behandlet. Høringsfristen er 1. juli.

Innlandet fylkeskommune ønsker innspill på den nye tiltaksplanen for skogsektoren før politisk behandling. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune ønsker innspill på den nye tiltaksplanen for skogsektoren før politisk behandling. Innlandet fylkeskommune I samarbeid med skog- og trenæringene har Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet forslag til tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet.

Tiltaksplanen er forankret i Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017–2024, og skal legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen.

5 000 arbeidsplasser

Innlandet er landets største skogfylke med en fjerdedel av landets skogressurser og 40 prosent av avvirkningen til en førstehåndsverdi på 2 milliarder kroner.

I dag er 1 800 personer sysselsatt i skogbruket og med trelast- og trevareindustrien gir skogen grunnlag for over 5 000 arbeidsplasser spredt rundt i hele fylket.

Samtidig med en høy avvirkning de siste årene har det også blitt vernet mer skog enn noen gang tidligere. I dag er 5 prosent av skogarealet i Innlandet offentlig vernet.

Løse viktige samfunnsoppgaver

Skogressursene i Innlandet gir store muligheter til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen verdiskaping og sysselsetting, ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og til å gi et betydelig bidrag i klimaarbeidet.

Tiltaksplanen tar for seg hvordan dette kan styrkes gjennom investeringer i ny skog, i infrastruktur og ikke minst i kompetanse og rekruttering.

Her kan du lese utkastet til Tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet (PDF, 2 MB).

Tiltaksplanen er delt inn i tre avsnitt:

  • Bærekraft og produksjon i skogen
  • Verdiskaping og klimanytte
  • Kunnskapsløft for bærekraftig skog- og trebruk

Slik kan du påvirke

Før politisk behandling ønskes innspill som kan forbedre planen.

Fristen er 1. juli 2021 og innspill sendes til sfinpost@statsforvalteren.no eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer, og merkes med saksnummer 2021/3756.

Til toppen