Hva skal tilbudet til bedriftsetablererne i Innlandet bli? - Innlandet fylkeskommune

Hva skal tilbudet til bedriftsetablererne i Innlandet bli?

Dette var temaet for en workshop der Østlandsforskning presenterte en rapport med evalueringer og anbefalinger for ivrige deltakere fra næringshager og kommuner.

Klikk for stort bildeDeltakerne på workshopen for utvikling av etablerertilbudet i Innlandet. Stående bakerst: Per Olav Lund fra Østlandsforskning. Mathias Ringen Frantzen, Innlandet fylkeskommune.

Tilbudet til bedriftsetablerere har vært forskjellig i de to tidligere fylkene Hedmark og Oppland. Det gjennomføres derfor en prosess for å finne ut hvordan dette tilbudet skal bli i Innlandet. Østlandsforskning vant oppdraget med å gjennomføre en gjennomgang av tilbuda, og ut fra dette komme med anbefalinger for hvordan etablerere i de to fylkene best kan følges opp videre.

"I hele fylket for alle"

Dette er tittelen Østlandsforskning (ØF) har satt på sin rapport, som ble ferdig i januar. De beskriver der at raten for bedriftsetableringer i alle regioner i Innlandet er lavere enn landsgjennomsnittet. Flest bedrifter etableres i bygg- og anleggsnæringene og varehandelen.

ØF gjennomførte en spørreundersøkelse blant de som arbeider med bedriftsetablerere i kommuner, næringshager og kunnskapsparker ("førstelinja"). Denne viser at de som etablerer bedrifter innenfor disse næringene ikke oppsøker førstelinja i like stor grad som etablerere innen reiseliv og privat tjenesteyting. Hvor mange etablererbesøk de ansatte i førstelinja har varierer svært mye, og det er også forskjellig hva etablererne ønsker hjelp til. 

Vurdering av tilbudet fram til nå

Begge fylker har hatt tilbud om nettverkssamlinger for førstelinja. Undersøkelsen viser at disse vurderes som viktige og nyttige. Et flertall av de som svarte på undersøkelsen mener også at det bør satses på kurs for etablererne, slik Hedmark har hatt tilbud om. Samtidig mener de at kursa bør videreutvikles, særlig når det gjelder digitale løsninger.

Anbefalinger

Per Olav Lund fra Østlandsforskning presenterte funna i rapporten, og de anbefalingene ØF gir for hvilke tilbud som skal gis videre. Disse omfatter både direkte tilbud til etablererne som kurs og mentoring, og nettverkssamlinger og utvikling av verktøy for førstelinja.

Rapporten fra Østlandsforskning kan du lese her.

Prosessen videre

Etter at rapporten og anbefalingene til Østlandsforskning var presentert var det tid for deltakerne i workshopen til å stille spørsmål og starte diskusjonen. Det var stort engasjement, og det kom fram mange synspunkt som tas med i det videre arbeidet. Ambisjonen er å ha avklart tilbud, omfang og finansiering før sommeren.

Til toppen