Landbruk

Innlandet fylkeskommune får hvert år oppdragsbrev fra Landbruks - og matdepartementet (LMD). Her gir departementet sine forventninger for fylkeskommunen sin politikk og arbeid innen landbruksområdet. 

Fylkeskommunen utformer planer og strategier for landbruket i Innlandet. Disse må følge nasjonale strategier innen landbruksområdet fastsatt i jordbruksoppgjøret og av Stortinget. 

Innlandet fylkeskommune jobber på bakgrunn av brevet fra LMD aktivt med å utvikle landbruket i Innlandet. Målet vårt er et bærekraftig landbruk som bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping, matproduksjon og muligheter for å bo i hele Innlandet. 

Vår rolle er å være rådgivere med en god kunnskapsplattform og et bredt nettverk. Vi har ansvar for ulike tilskuddsordninger. Disse bidrar blant annet til utvikling av kompetanse og til ny rekruttering i landbruket. Videre samarbeider vi med rekke aktører for å utvikle landbruket. I fellesskap skaper vi arenaer for utviklingsarbeid. Disse arenaene gir rom for informasjonsutveksling og deling av nye innovative idéer. De legger også til rette for bredere mobilisering og økt samhandling for å nå målene for landbruket i Innlandet. 

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunen forvalter regionale tilretteleggingsmidler og midler til rekruttering og kompetanseheving.  

Se tilskuddsordninger for jordbruk og næringsutvikling

Jorbruksprosjekter som har fått støtte

Partnerskap Landbruk

I forbindelse med statens forskrift for Regionale tiltaksmidler og Rekruttering- og kompetansemidler ble det opprettet et Partnerskap landbruk. Partnerskapet består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon Norge, Statsforvalteren (SFIN), skogbruket og Fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ansvar for drift.

Partnerskap landbruk skal være en strategi- og utviklingsarena for bioøkonomi og landbruk i Innlandet. Det skal sammen utarbeide regionale føringer, strategier og prioriteringer. 

  • Styrke landbrukets betydning i utviklingen av Innlandet
  • Innlandet som grønn verdiskaper
  • Realisere potensialet i BioValley
  • Samarbeid om bruk av virkemidler
Til toppen