46 millioner til kulturmiljøer i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

46 millioner til kulturmiljøer i Innlandet

Eiere av kulturminner i Innlandet mottar over 46 millioner i årets fordeling av tilskudd fra Riksantikvaren.

Fylkeskommunene har fått større ansvar

Klikk for stort bilde Skibladner Som følge av regionreformen og oppgaveoverføringen fra Riksantikvaren har Innlandet fylkeskommune overtatt en større del av ansvaret for fordelingen av tilskudd. 

Midlene skal vi nå fordele til prosjekter og tiltak på fartøy, tekniske og industrielle kulturminner, middelalderruiner og freda bygninger i privat eie.

Innlandet fylke har en stor andel av privateide freda bygninger i Norge, og mottar 27 millioner i tilskudd til disse. I tillegg er fylket særlig prioritert under posten for tekniske og industrielle kulturminner.

Fylkeskommunen vil nå i perioden fremover jobbe med fordelingen av tilskudd ut til de ulike prosjektene.

Eiere av freda bygg gjør en stor innsats

Økningen av tilskuddene til Innlandet er et resultat av det store engasjementet og den innsatsen som mange eiere i Innlandet har lagt ned for å ta vare på kulturarven.

Viktige håndverkere og bygningsvernrådgivere 

Fylkeskommunen har på sin side prioritert å jobbe langsiktig og systematisk med oppfølging av eiere. Både direkte og ikke minst gjennom delfinansieringen av rådgivertjenesten innen bygningsvern – hvor eiere får hjelp til både planlegging, søknadsskriving og gjennomføring av prosjekter og tiltak.

En svært viktig faktor for fylkeskommunen har også vært å bidra til at det utdannes kvalifiserte håndverkere som kan stå klare til å gjennomføre arbeidet som disse midlene genererer.

Søknader for 93 millioner

Selv med en økning av tilskuddet til private eiere av freda bygninger, ser vi at det er et stort gap mellom de tilskuddene vi kan bidra med, og det reelle behovet hos eierne.

Søknadene som kom inn fra eierne i denne runden utgjorde en samlet søknadssum på omtrent 93 millioner, noe som står i sterk kontrast til de tildelte 27 millionene. Søknadssummen sier noe om både behovet og viljen til å sette i gang tiltak som kunne ivaretatt kulturarven på en god måte.

Det er derfor viktig med det jobbes godt og systematisk også videre mot neste års tilskudd, slik at vi forhåpentligvis kan bidra til at enda flere eiere får den hjelpen de trenger.

Slik er tilskuddene fordelt 

Følgende poster fra statsbudsjettet med tilhørende tilskuddsordninger er fordelt (inkludert tilsagn for 2021 i 2020, og tilsagn til 2022):

  • Post 71 – Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie – 27 000 000 kroner
  • Post 72 – Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner – 9 600 000 kroner
  • Post 73 – Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø – 1 715 000 kroner
  • Post 73 – Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen – 2 000 000 kroner
  • Post 74 – Tilskudd til fartøyvern – 6 045 000 kroner
Til toppen