36,5 millioner til kulturmiljø i Innlandet

Eiere i Innlandet får 36,5 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren i år.

Klikk for stort bilde Oppland fylkeskommune Fylkeskommunen jobber nå med fordelingen av tilskudd ut til de ulike eierne.

Tilskuddene gjelder prosjekter og tiltak på post 71-74 og 79 på statsbudsjettet: 

 • freda bygninger i privat eie
 • middelalderruiner
 • tekniske og industrielle kulturminner
 • fartøy
 • verdensarv
 • brannsikring av tette trehusmiljø

Stort gap mellom behov og tilskudd

Innlandet fylke har en stor andel av privateide freda bygninger i Norge. Innlandet fylkeskommune søkte på vegne av 140 eiere av freda hus om tilskudd på til sammen 84,7 millioner kroner for 2022. Tilskuddet endte på 19,4 millioner kroner, altså 22% av søkesummen.

Uforutsigbarhet for eierne

Det store gapet mellom søknader og tildeling fører til uforutsigbarhet for eiere av freda hus, ifølge Torill Nygård, som leder enhet for Bygg og landskap i Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune:  

Konsekvensen blir blant annet at forebyggende tiltak ikke kan prioriteres, noe som erfaringsmessig fører til mer omfattende skader til neste søknadsrunde.

Dette er privatpersoner som ivaretar noen av Norges viktigste kulturhistoriske bygg, da er det synd å se at gapet mellom behov og det staten kan bidra med er så stort.  Mange eiere settes i en vanskelig situasjon, og vi er bekymret for den forutsigbarheten og dialogen vi har bygd opp over lang tid.

Kutt til verdensarven

Innlandet fylkeskommune samarbeider med Trøndelag fylkeskommune om å forvalte verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. Verdensarvområdene i Norge har en egen statlig tilskuddsordning på statsbudsjettet.

Det ble søkt om ca. 12,2 millioner kroner til tiltak i verdensarvområdet, men det ble kun innvilget 6,85 millioner kroner, rundt halvparten av søknadssummen. Dette er langt mindre enn tidligere tildelinger, og vil måtte få konsekvenser for flere av de langsiktige satsningene i området.  

Tilskuddsordninga skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter Unescos verdensarvkonvensjon. Verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturmiljøforvaltninga når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse.

For Innlandet er det kommunene Tolga, Os og Engerdal innenfor Circumferensen som kvalifiserer til å søke tilskudd.

Positivt med midler til Mjøskastellet

På 1200-tallet bygde Håkon Håkonsson et befestet tårn på en holme i Mjøsa. Mjøskastellet ligger ved Stein gård i Ringsaker. Ruinen etter kastellet har behov for konservering, sikring og tiltak mot slitasje i forbindelse med besøkende. Det er også behov for arkeologiske undersøkelser.

Nå har Riksantikvaren bevilget midler til å sette i gang arbeidet, i første omgang forprosjekt for å finne gode tilnærminger til konservering og tilrettelegging.

Tilskudd fordelt på ulike poster over statsbudsjettet

Følgende poster fra statsbudsjettet med tilhørende tilskuddsordninger er tildelt Innlandet. Tall viser nye tilskudd for 2022 og tilsagn for 2023. Tilsagn fra 2021 er ikke inkludert.  

 • Post 71 - Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie – 16 500 000 (2022), 2 900 000 (2023) kroner
 • Post 72 - Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner – 8 600 000 (2022), 1 000 000 (2023) kroner
 • Post 73 - Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø – 2 150 000 (2022), 450 000 (2023) kroner
 • Post 73 - Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen – 1 500 000 (2022), 600 000 (2023) kroner
 • Post 73 - istandsetting av fredete middelalderhus fra før 1537 – 400 000 (2022) kroner
 • Post 74 - Tilskudd til fartøyvern – 1 150 000 (2022), 550 000 (2023) kroner
 • Post 79 - Tilskudd til verdensarv – 6,85 mill. kroner (685 000 til Innlandet)
Til toppen