Hvilke saker skal sendes til oss?

Her finner du en liste over bygningssaker som skal sendes til oss.

Til uttalelse etter kulturminneloven:

 • søknader om tiltak på freda bygninger og anlegg (§ 15 a)
 • søknader om riving eller endring av bygninger og anlegg oppført før 1850 (§25)

Til uttalelse før kommunen fatter vedtak etter plan- og bygningsloven:

Søknader om riving eller endring av bygninger som

 • er oppført før 1900 (inngår i SEFRAK-registrerte)
 • er en del av et helhetlig kulturmiljø eller bygningsmiljø
 • ligger innenfor et område som er regulert eller avsatt som hensynssone til bevaring (§ 25.6 i gammel plan- og bygningslov og  § 11-8/§ 12-6 i den nye)
 • tiltak som krever dispensasjon fra planbestemmelser om vern
 • søknader om tiltak på verneverdige bygninger og anlegg oppført før 1900  

Informasjon vi ønsker å få oversendt:

 • kort beskrivelse av bygningen og miljøet den står i, -både i tekst og bilder
 • beskrivelse av bygningens tekniske tilstand
 • kartutsnitt over eiendommen og området den ligger i
 • tegninger som viser dagens situasjon og ønskede tiltak
 • søkers begrunnelse ­
 • kommunens foreløpige vurdering