Hjelp og råd

Her finner du hjelp og råd om brannsikring av verneverdige bygninger. Du kan også lese om hvilket ansvar eiere av verneverdige bygninger har, og hva eier har lov til å gjøre med et hus som er vernet eller fredet.

Brannsikring

Vernete og fredete bygninger har dessverre i liten grad blitt sikret mot brann. Der umulig å gjenskape en verneverdig bygning dersom den brenner ned, og uerstattelige verdier går derfor tapt når vernete og fredete hus brenner.

Gårdeiere og brukere, brannvesen og antikvariske myndigheter har et felles ansvar for å sikre uerstattelige bygninger mot brann.

Ta kontakt med brannvesenet i din kommune eller Kulturarvenheten dersom du ønsker å drøfte brannsikringstiltak på din eiendom.

Les mer om brannsikring av gamle hus

Hvilket ansvar har eiere av fredete og verneverdige hus?     

Vedlikehold og istandsetting av eldre hus kan by på noen andre utfordringer enn oppussing av et hus fra 1990-tallet. For kommunene i tidligere Oppland har vi en ordning med bygningsvernrådgivere ved regionmuseene. Dette planlegges å videreutvikle denne ordningen til å gjelde hele Innlandet.

Bygningsvernrådgiverne kan bistå eiere med råd og veiledning når det gjelder vurdering av skader, planlegging av istandsettingsarbeider, kontakt med kvalifiserte håndverkere og leverandører av materialer, tilskuddssøknader osv. Du kan også få gode råd om istandsetting, tilbygg og etterisolering hos andre organisasjoner og aktører.

Se hvem som er bygningsvernrådgiver i din region (i Oppland)

Det arrangeres ulike kurs innenfor antikvarisk bygningsarbeid. Noen av kursene er rettet mot eiere av gamle hus som vil lære mer om bygningene sine og om restaurering eller istandsettingsarbeid.

Prinsipper for restaurering

Restaurering betyr å tilbakeføre til en tidligere tilstand. I de fleste tilfeller er et godt råd å gjøre minst mulig endringer på verneverdige bygninger. Istandsetting etter antikvariske retningslinjer innebærer at så mye som mulig av eldre bygningsmateriale bevares og istandsettes med tradisjonelle metoder og materialer. Utskifting av bygningsdeler bør unngås så langt det lar seg gjøre og etterisolering og andre energieffektiviseringstiltak må skje på den verneverdige bygningens premisser.

Prinsippet for istandsetting eller restaurering av verneverdige og fredete bygninger er å bruke samme materialer og teknikker som ble brukt opprinnelig, og å foreta minst mulig utskifting. Det er ofte enklere å få tillatelse til tilføyelser enn fjerning av bygningselementer.

Det er lurt å undersøke om kommunen har vedtatt en kommunedelplan for kulturminner, og om bygningen du eier er regulert til spesialområde med formål bevaring eller ligger innenfor en hensynssone.

Det er eiers ansvar å kontakte kommunen for å drøfte om planlagte tiltak på verneverdige bygninger er søknadspliktig etter lovene og hvilke føringer som gjelder for den enkelte bygning. For tiltak på fredete bygninger skal eier kontakte fylkeskommunen.

Hva kan jeg gjøre med et hus som er vernet eller fredet?

Både verneverdige og fredete bygninger har bestemmelser som angir hva som er lov å gjøre med bygningen.

Kommunen kan ha vedtatt bestemmelser eller retningslinjer for hvordan verneverdig bebyggelse og kulturminner skal ivaretas, og hvor store inngrep som tillates. Det er derfor lurt å kontakte kommunen dersom du er i tvil.

Mange bygninger er også verneverdige selv om de ikke inngår i noen arealplan. Dette er fordi de ligger utenfor utbyggingsområder som krever arealplaner. Da trengs det en vurdering av verneverdien for den  bygning det søkes om tiltak på.

Generelt er regelen at verneverdige bygninger kan bygges til eller om under forutsetning av at bygningens opprinnelig karakter opprettholdes.

Istandsettingsarbeider og endringer på fredete bygninger ut over ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven. Fylkeskommunen behandler søknader om dispensasjon. Arbeider må utføres etter antikvariske retningslinjer. Det innebærer at eldre bygningsmateriale må bevares og repareres der det lar seg gjøre. Dersom utskifting av eldre bygningsmateriale er nødvendig, må det lages eksakt kopi av bygningsdelen.

Mer informasjon om det å eie eller forvalte fredete bygninger og anlegg finnes på Riksantikvarens hjemmesider og Bygg og Bevar sine sider. Her finnes også en oversikt over tips og råd for istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Det anbefales tidlig dialog med vernemyndighetene for å komme fram til gode løsninger for fredete bygninger. Både når det gjelder fredete og verneverdige bygninger gjelder rådet å spørre heller en gang for mye enn en gang for lite.