500 000 til VR-prosjekt mot flom - Innlandet fylkeskommune

500 000 til VR-prosjekt mot flom

Om få år kan kanskje politikere og entreprenører bruke «miljøbriller» til å planlegge flom- og rassikringstiltak.

Gudbrandsdalen er et flomutsatt dalføre. Nå kan ny teknologi gjøre planlegging av flomforebygging enklere. - Klikk for stort bildeGudbrandsdalen er et flomutsatt dalføre. Nå kan ny teknologi gjøre planlegging av flomforebygging enklere. Ingen Miljødirektoratet har bevilget 500 000 kroner til et prosjekt i regi av Innlandet fylkeskommune for å utvikle en virtual reality-plattform til flom- og rasforebyggende arbeid.

Innlandet fylkeskommune er en av  norske fylkeskommuner som deltar i EUs Horisont 2020 – verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Horisont 2020 skal fremme fremragende forskning og løse store samfunnsutfordringer.

Prosjektet som Innlandet fylkeskommune er partner i, PHUSICOS, har som mål å demonstrere hvordan naturbaserte og naturinspirerte løsninger kan være både bærekraftige og kostnadseffektive for å redusere risikoen ved ekstreme værsituasjoner i rurale fjellstrøk. Gudbrandsdalen er ett av tre områder som er valgt ut, de andre to er Serchio-vassdraget i Italia og fjellkjeden Pyreneene i grenseområdene mellom Frankrike og Spania.

Klikk på denne lenken for å lese mer om PHUSICOS.

Morgendagens teknologi

– Innlandet fylkeskommune leder arbeidspakke 6 – Learning Arena Innovation – i PHUSICOS-prosjektet. Det var opprinnelig meningen å levere et webinar for politikere og andre beslutningstakere, og en opplæringsvideo for entreprenører og andre som skal sette tiltakene ut i praksis, sier internasjonal rådgiver Turid Wulff Knutsen på avdeling for næring og internasjonalt samarbeid.

Gudbrandsdalen er et flomutsatt dalføre. Nå kan ny teknologi gjøre planlegging av flomforebygging enklere. - Klikk for stort bildeGudbrandsdalen er et flomutsatt dalføre. Nå kan ny teknologi gjøre planlegging av flomforebygging enklere. Jørgen Skaug – Video og webinar er gårsdagens teknologi. Dersom vi skal få opp kunnskapen i Norge og Europa om naturbaserte løsninger som et viktig verktøy mot klimaendringer, så må vi ta i bruk morgendagens teknologi. En slik løsning vil være veldig nyttig for både politikere, de som driver med planarbeid og samfunnsutvikling og entreprenører.

For kort tid siden ble det i nye statlige retningslinjer slått fast at naturbaserte løsninger skal vurderes når man planlegger for klimatilpasningstiltak. Videre kreves det at dersom man velger dette bort, skal det begrunnes. Det viser at naturbaserte løsninger har høy prioritet også på statlig nivå. Da er det svært viktig at kunnskapen rundt dette er på plass. Å bruke virtual reality for å øke kompetansen rundt naturbaserte løsninger, er ifølge Wulff Knutsen veldig hensiktsmessig.

Ikke ferdig finansiert ennå

Virtual reality er et veldig kraftfullt pedagogisk verktøy, og gjennom VR-miljøet på Hamar sitter Innlandet på noe av den fremste kompetansen på området.

Det vil koste mer penger å endre oppdraget fra å arrangere et webinar og lage en opplæringsvideo til å utvikle en virtual reality-løsning. I søknaden til Miljødirektoratet anslo Innlandet fylkeskommune et budsjett på 4,8 millioner kroner.

– Innlandet fylkeskommune har ennå ikke bevilget penger til prosjektet, understreker Wulff Knutsen.

– Dessuten trenger vi mer ekstern finansiering, så vi arbeider med å finne flere partnere. Men det er et positivt signal at vårt prosjekt fikk 500 000 av potten på totalt 6,4 millioner kroner. Når det var 39 søkere på totalt 21 millioner kroner, viser det at Miljødirektoratet har tro på ideen vår.

Til toppen