Vår rolle innen klima og energi - Innlandet fylkeskommune

Vår rolle innen klima og energi

Fylkeskommunen skal bidra til å fremme bærekraftig utvikling i regionen – blant annet ved å bidra til å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning.

Innlandet skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp

Innlandet skal bidra til å nå klimalovens mål om minst 40 % reduksjon av klimagasser i Norge innen 2030, og bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn i 2050.

Det siste innebærer en reduksjon på 80–95 % fra referanseåret 1990. Dette skal oppnås ved å redusere utslipp fra klimagasser (inkludert utslipp fra arealbruksendringer), ved å effektivisere energibruken og vektlegge miljøvennlig energiomlegging.

Fylkeskommunen har et ansvar i klimaarbeidet som regional planmyndighet

Fylkeskommunen har en regional strategisk rolle i klimaarbeidet, og har et ansvar som regional planmyndighet og planfaglig veileder overfor kommunene.

Fylkeskommunens overordnede planlegging skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, og ta hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Klima og miljø skal integreres i den helhetlige samfunnsutviklingen.

Regionalt folkevalgt nivå har myndighet til å fastsette regionale planbestemmelser som kan bidra til utbyggingsmønstre som støtter opp om klimamålene. Dette kan gjøres blant annet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, utvikling av klimavennlig energiproduksjon og energibruk, eller ved en klimavennlig utvikling av det regionale kollektivtilbudet.

Til toppen