Vår rolle innen klima og energi

Fylkeskommunen skal bidra til å fremme bærekraftig utvikling i regionen – blant annet ved å bidra til å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning.

Innlandet skal halvere klimagassutslippene sine innen 2030

Fylkesutvalget i Innlandet vedtok i august 2020 at de direkte (geografiske) klimagassutslippene i Innlandet skal reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenliknet med referanseåret 2018.

Fylkeskommunen har et ansvar i klimaarbeidet som regional planmyndighet

Fylkeskommunen har en regional strategisk rolle i klimaarbeidet, og har et ansvar som regional planmyndighet og planfaglig veileder overfor kommunene.

Fylkeskommunens overordnede planlegging skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, og ta hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Klima og miljø skal integreres i den helhetlige samfunnsutviklingen.

Regionalt folkevalgt nivå har myndighet til å fastsette regionale planbestemmelser som kan bidra til utbyggingsmønstre som støtter opp om klimamålene. Dette kan gjøres blant annet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, utvikling av klimavennlig energiproduksjon og energibruk, eller ved en klimavennlig utvikling av det regionale kollektivtilbudet.

Til toppen