Klimabudsjett og klimaregnskap

Klimabudsjettet viser hvordan fylkeskommunen skal bruke midler og gjennomføre tiltak for å kutte klimagassutslipp. Klimaregnskapet viser status for klimagassutslippene.

Klimamålene våre er at:

Klimagassutslippene i Innlandet skal reduseres med minst 50 %
sammenliknet med 2018. 

Virksomheten til Innlandet fylkeskommune skal bli fossilfri innen 2025.

Klimabudsjettet bidrar til å systematisere klimaarbeidet

Fylkeskommunen innførte klimabudsjett fra 2021. Det skal være et verktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og for å nå vedtatte klimamål.

Et klimabudsjett er ganske likt handlingsprogrammet i en klima- og energiplan. Forskjellen er at klimabudsjettet er del av fylkeskommunens totale budsjett og sikrer årlig rullering av tiltak. Man kan si at klimabudsjettet er et er årlig tiltaksprogram for gjennomføring av klima- og energiplanen.

Klimabudsjettet skal inneholde beregninger av reduksjoner i klimagassutslipp, og kostnader og ansvar for gjennomføring av tiltakene.

Under utvikling

Klimabudsjettet er under stadig utvikling, og gjeldende klimabudsjett er ikke fullstendig. 

Til det første klimabudsjettet prioriterte vi å få på plass det nødvendige rammeverket: etablere klimaledelse som har ansvaret for alt klimaarbeidet i organisasjonen, bestemme omfanget for kutt i klimagassutslippene, og å utarbeide tiltak. Videre arbeid vil blant annet bestå i å beregne referansebaner for framtidige klimagassutslipp og å fastsette årlige utslippsrammer fram mot 2030.

Les hele klimabudsjettet her 

Klimaregnskap

Klimagassutslipp består i hovedsak av utslipp av gassene karbondioksid, metan og lystgass. For å være sammenliknbare med hverandre, blir utslippene omregnet til CO₂-ekvivalenter (CO₂e) og presentert som ett samlet klimaregnskap.

Klimaregnskapet for Innlandet består av tre analyser:

Fylkeskommunens klimafotavtrykk 

Innlandet fylkeskommunes virksomhet sto for utslipp av 67 153 tonn CO₂e i 2021. I 2020 var utslippene på 61 174 tonn CO₂e, så det har vært en økning på ca. 6 000 tonn CO₂e. Økningen skyldes i hovedsak økt bruk av forbruksmateriell og utstyr innenfor videregående opplæring, og økt aktivitet innenfor bygg og infrastruktur på fylkesveger, og i forbindelse med elektrifiseringen av Randsfjordferja.  

Nøkkeltall for 2021:

  • Bygg og infrastruktur er den største utslippskilden, og står for 49 % av de totale utslippene.
  • Forbruksmateriell og utstyr (kontormateriell, undervisningsmateriell, medisinsk forbruksmateriell, materialer til vedlikehold m.m.) står for 16 % av utslippene.
  • Kjøp av private tjenester (konsulenttjenester, transporttjenester, leie og leasing av transportmidler og maskiner, service-avtaler og reparasjoner, drift og vedlikehold av veg m.m.) står for 15 % av utslippene.

Fordelt på fylkeskommunens tjenesteområder, er dette de største utslippsområdene:

  • fylkesveger 37,6 %
  • videregående opplæring 36,6 %
  • kollektivtrafikk 13,1 % 
  • administrasjon 3,9 %

Alle virksomhetsområdene til fylkeskommunen har hatt en økning i klimagassutslipp fra 2020 til 2021, bortsett fra administrasjon som har hatt nedgang.

Klimagassutslipp i Innlandet fylke

De geografiske klimagassutslippene omfatter utslipp innenfor Innlandets fysiske grenser. I 2020 var utslippene i overkant av 2,22 millioner tonn CO₂e. Sektorene jordbruk og vegtrafikk står for hoveddelen av utslippene.

Fylkeskommunen vil aktivt bruke sin rolle som kommuneveileder, næringsutvikler, planmyndighet, skoleeier og innkjøper for å bidra til å redusere utslippene i Innlandet.

Se oversikt over klimagassutslippene i Innlandet på Miljødirektoratets nettsider 

Husholdningenes klimafotavtrykk

Klimafotavtrykket til husholdningene omfatter både direkte og indirekte utslipp.

Direkte utslipp er utslipp vi forårsaker selv, og som slippes ut i Innlandet, for eksempel utslipp fra bilene vi kjører eller fra vedfyring i boligene våre.

Indirekte utslipp  er utslipp som kommer fra varer og tjenester vi forbruker i Innlandet, men som har utslipp som er knyttet til produksjon og transport andre steder i verden, for eksempel mobiltelefoner fra Kina eller soya fra Brasil.

En gjennomsnittlig husholdning i Innlandet har et fotavtrykk på 19,6 tonn CO₂e per år. Klimafotavtrykket per innbygger er beregnet til 8,9 tonn CO₂e per år. Du kan lese mer om dette i klimaregnskapene nederst på siden.

De største utslippene fra husholdningene våre er:

  • transport og reise med 33 %
  • innkjøp av mat, drikke og tobakk med 17 %
  • energibruk (i hovedsak strøm og fast brensel) med 14 %

Forbruket av drivstoff, energi og oppvarming er størst for innbyggere som bor i spredtbygde strøk. Innbyggere i tettbygde strøk har derimot høyere forbruk i de andre forbrukskategoriene, spesielt flyreiser og matvarer.

Bakgrunnsdokumenter

Klimaregnskap for Innlandet fylkeskommune 2021 (PDF, 660 kB)

Klimaregnskap for Innlandet fylkeskommune 2020 (PDF, 759 kB)

Klimaregnskap for Innlandet 2018 (PDF, 527 kB)

Til toppen