Klima- og energiplan - Innlandet fylkeskommune

Klima- og energiplan

Det er utarbeidet energi- og klimaplaner for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og øke miljøvennlig energiomlegging. 

Føringer for energi- og klimaarbeidet

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fra 2018, slår fast at kommunene, fylkeskommunen og staten skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og øke miljøvennlig energiomlegging.

Samtidig skal samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Tiltak og virkemidler

Kommuner og fylkeskommuner skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser i sin overordnede planlegging. Det skal også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet.

Dette bør inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt økt opptak av CO₂ i skog og andre landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med retningslinjene.

Klimatilpasning

Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet.

Gjeldende planer

Inntil ny energi- og klimaplan plan for Innlandet er vedtatt, videreføres gjeldende planer for Hedmark og Oppland.

Regional plan for klima- og energi for Oppland for 2013–2014 (PDF, 7 MB)

Energi- og klimaplan for Hedmark (2009) - del 1 (PDF, 5 MB)

Energi- og klimaplan for Hedmark (2016) - del 2 (PDF, 622 kB)

Til toppen