Fiskeforvaltning - Innlandet fylkeskommune

Fiskeforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av innlandsfisk.

Bevaring av naturlige bestander

Den viktigste målsettingen for fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette innebærer bl.a. å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, forhindre spredning av arter og sykdommer og å unngå genetisk påvirkning av naturlige fiskestammer. Fylkeskommunen skal ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk, og i regional areal- og transportplanlegging.

Forvaltningen av høstbare, ikke truede fiskearter er underlagt lov om laksefisk og innlandsfisk med forskrifter og naturmangfoldloven. Fylkeskommunen kan gi tillatelse til ulik aktivitet med hjemmel i dette lovverket.

Fysiske tiltak i vassdrag

Fysiske tiltak i vassdrag krever tillatelse fra fylkeskommunen etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Unntaket er hvis tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven. Søknad om tiltak må sendes fylkeskommunen, og skal minimum inneholde kart over området med tiltakets plassering, beskrivelse av tiltaket og ønsket gjennomføringstidspunkt.

Utsetting av fisk for kultiveringsformål

Fiskeutsettinger kan bidra til å bevare og styrke naturlige bestander av fisk. Det er imidlertid en rekke eksempel på at utsettinger av fisk har medført spredning av fremmede fiskearter og store negative konsekvenser for den opprinnelige bestanden i vassdraget. Utsetting av fisk krever derfor tillatelse fra fylkeskommunen etter forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette gjelder også flytting av villfisk fra en lokalitet til en annen. Søknad skal minimum inneholde kart over lokalitet, hvilke fiskestamme som ønskes benyttet, hvor settefisken skal anskaffes, utsettingsmengde-, sted og tid, og begrunnelse for hvorfor fisk ønskes satt ut.

Fisketillatelser

Det kreves en fisketillatelse dersom det skal fanges fiskearter utenom ordinær tid for fangst, eller hvis det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt. Eksempel på dette er aktiviteter som prøvefiske/el-fiske. Søknader som gjelder høstbare arter av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen.

Arealforvaltning

Arealforvaltning er et sentralt verktøy for å ivareta fiskebestander og øvrig vassdragsmiljø.  Fylkeskommunen har som regional planmyndighet et ansvar for å ivareta hensynet til fiskeinteressene og fiskens og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder i planer etter plan- og bygningsloven. Fisk omfattes også av vannforskriftens krav til god miljøtilstand, og hensynet til fiskebestandene er følgelig en del av den nasjonale forpliktelsen som følger av EUs vanndirektiv. Se mer om dette her (link til siden om vannforvaltning).

Fiskeforskrifter

Her kommer lenke til fiskeforskriftene i Innlandet.

Til toppen