Satser på solenergi og EPC i Hamar kommune - Innlandet fylkeskommune

Satser på solenergi og EPC i Hamar kommune

Omorganisering av teknisk drift av bygningsmassen baner vei for energisparing med resultatgaranti (EPC) i kommunen.

Hamar er en by i vekst, infrastrukturen rundt byen styrker seg og gjør byen til et naturlig midtpunkt i Mjøs-regionen. Hamar kommunen ønsker å følge opp utviklingen ved å ta vår tids klimautfordringer på alvor.

Satser på solenergi og EPC

Arne Arnesen, leder for eiendomsavdelingen i Hamar kommune - Klikk for stort bildeArne Arnesen, leder for eiendomsavdelingen i Hamar kommuneKommunen har gjennomført flere gode energi- og klimatiltak allerede og ønsker å fortsette for å nå målet om 40 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Nå satser kommunen stort på solenergi. En omorganisering av teknisk drift av bygningsmassen åpner også for energisparing med resultatgaranti (EPC) i nær fremtid.

- Bygningsmassen i Hamar kommune er ikke dårligst i klassen, sier Arne Arnesen,

Hans avdeling forvalter og drifter administrasjonslokaler, skoler og barnehager, institusjoner og kommunale idretts- og kulturbygg med et samlet areal på om lag 160 000 m2. I 2019 var det samlede forbruket av elektrisitet og fjernvarme i disse kommunale byggene om lag 31 GWh.

Kommunen har vedtatt en strategi for å møte klimautfordringene som er forankret i kommuneplan for klima og miljø. Målet er 40 % reduksjon av samlede klimagassutslipp innen 2030.

- Når man setter slike ambisiøse mål, sier det seg selv at man må satse på mange områder, sier Arnesen.

Øremerkede midler til solenergi

- Kommunen satser spesielt på solenergi, sier Arnesen, og forteller at kommunens solenergiprosjekter skal legge til rette for læring og bevisstgjøring. I tillegg skal de styrke kommunens egen kompetanse på området.

- Dette er noe vi ønsker å bli gode på. Det er øremerket 2 millioner hvert år fremover til solenergi i eksisterende bygg, samt at det installeres solenergianlegg i en del av nybyggprosjektene, legger Arnesen til.

Ankerskogen svømmehall

På taket av Ankerskogen svømmehall er det installert 1156 paneler over det 50 meter lange bassenget. Anlegget skal produsere 287 MWh i året og forventes å spare energi tilsvarende 10 eneboliger hvert år.

Så langt er dette Hamar kommunes største solcelleprosjekt og det eneste som er etablert i eksisterende bygningsmasse. Alle som besøker anlegget, kan få en oversikt over produksjonen på en visningsskjerm som skal settes opp i resepsjonen.

Prosjektet på Ankerskogen svømmehall vil være en bidragsyter til å nå dette målet sammen med andre energiøkonomiske tiltak både i Ankerskogen og øvrig bygningsmasse kommunen eier.

Lunden skole

I 2020 fikk også nye Lunden skole solceller på taket. Dette viser at satsingen på solenergi i kommunen har kommet godt i gang.

  • Installert effekt på 36,9 kWp
  • 119 paneler à 310 Wp
  • PV SOL forventer årlig produksjon på ca. 26 000 kWh basert på lokale klimadata.
  • For konfigurering, fjernmonitorering benyttes Solar Log overvåkningsløsning
  • Displayskjerm 65” og montering av denne for visning av monitoreringsdata

Lunden skole, Hamar - Klikk for stort bildeLunden skole, Hamar

Solceller på taket på Lunden skole, Hamar - Klikk for stort bildeSolceller på taket på Lunden skole, Hamar

Ny organisering av drift baner vei for EPC

- Det er nedfelt i kommunens klimabudsjett at det skal satses på energisparing med resultatgaranti – et EPC-prosjekt. Dette prosjektet skal bidra med en reduksjon av klimafotavtrykket fra energiforbruket med 20 %, forteller Arnesen.

Det tilsvarer 1000 tonn CO2-ekvivalenter. Om alle kommunens bygg inngår i prosjektet innebærer dette en årlig energibesparelse på om lag 6,2 GWh. Med en energipris på 70 øre vil dette tilsvare 4,3 millioner kroner spart hvert år.

Kommunen har nylig vært igjennom en omfattende omorganisering av teknisk drift av bygningsmassen. De hadde tidligere en desentralisert organisering ved at driftspersonell var knyttet til ett eller få bygg og kun ansvarlig for teknisk drift av disse. Nå har vi vært igjennom en omstillingsfase for å samordne innsatsen og sentralisere teknisk drift av alle kommunens bygninger.

- Dette er årsaken til å at vi har valgt å utsette et EPC-prosjekt, sier Arnesen.

- Når vi skal engasjere en ekstern aktør i form av en EPC-leverandør, vil denne være avhengig av vårt driftspersonell for å oppnå gode resultater. Nå som nye rutiner og en mer effektiv organisering av drift kommer på plass, skal det ligge godt til rette for dette. Tanken er å starte prosessen med å få på plass et EPC-prosjekt på nyåret, fortsetter han.

Kommunen har ikke tatt en avgjørelse på hvor mye av bygningsmassen som skal omfattes av et fremtidig EPC-prosjekt, men ønsket er at svært lønnsomme tiltak kan finansiere tiltak med noe lenger nedbetalingstid.

- Vi har for øvrig hatt møter med EFFECT4buildings, og ser at de har kompetanse som er nyttig å benytte seg av i forbindelse med et slik prosjekt. Kommunen må være involvert hele veien og det må satses på kurs og opplæring av interne ressurser. Jeg har ingen tro på at en ekstern aktør skal gå inn i våre bygg alene og finne ut hva som skal gjennomføres av tiltak. Dette ønsker vi å finne ut av gjennom dialog og samarbeid med en fremtidig EPC-leverandør, avslutter Arnesen.

Til toppen