Utredning om deling av Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Utredning om deling av Innlandet

Nå foreligger rapporten som tar for seg konsekvensene av å dele Innlandet fylkeskommune.

Det er fylkeskommunedirektør Tron Bamrud som har fått laget rapporten.

Begrunnet søknad

Kommunal- og distriktsdepartementet kom i høst med noen presiseringer om innholdet i en søknad om deling av fylkeskommunene, blant annet at søknaden skal være begrunnet.

- Dette innebærer at søknaden bør redegjøre for hvordan fylkeskommunen vil bli berørt av en deling, sier fylkeskommunedirektøren.

Konsekvenser

Utredningen omtaler blant annet hvilke konsekvenser delingen vil få for samfunnsutviklingen i fylket, tjenester til innbyggerne og hvordan nye fylkeskommuner kan ivareta lovpålagte oppgaver, myndighetsutøvelse og lokaldemokratiet.

Risikovurdering

Som vedlegg til rapporten er det gjennomført en risikovurdering av arbeidsmiljømessige konsekvenser som følge av mulig vedtak om oppdeling av Innlandet fylkeskommune.

Hensikten med risikovurderingen er å kartlegge hvor fylkeskommunen må sette i gang tiltak hvis fylkestinget vedtar å søke om oppdeling. Dette er for å senke risikoen for negativ påvirkning på arbeidsmiljøet.

Her kan du lese hele rapporten (PDF, 887 kB)

Risikovurdering av arbeidsmiljø (PDF, 253 kB)

Kort presentasjon av innholdet i rapporten (PDF, 668 kB)

Orientering for fylkesutvalget 8. februar:

Til toppen