Oppstart reguleringsplan fv. 227 Bjøredalsvegen - Innlandet fylkeskommune

Oppstart reguleringsplan fv. 227 Bjøredalsvegen

Innlandet fylkeskommune varsler oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan langs fylkesveg 227 Bjørgedalsvegen mellom Gjerluvegen/Kvemyrvegen og Kylstad skole. Fylkeskommunen ønsker innspill til planoppstarten innen 30. juni 2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for:

  • En fremtidig utbygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 227 fra kryss med Gjerluvegen/Kvemyrvegen til Kylstad skole. Utbyggingen innebærer at eksisterende bruer i Bjørgedalsvegen og Kvemyrvegen skiftes. 
  • En fremtidig ombygging av krysset mellom vegene fylkesveg 227 Bjørgedalsvegen, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.

Formålet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. 

Innspill

Ved planoppstarten ønsker Innlandet fylkeskommune innspill som kan ha betydning for utformingen av tiltakene. Uttalelser/innspill kan sendes til:

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

eller post@innlandetfylke.no.

Frist for å komme med innspill er 30. juni 2020. 

Les mer om planoppstarten. (PDF, 147 kB)

Det vil også være mulig å komme med innspill til forslag til reguleringsplan da planforslaget legges ut på offentlig høring og ettersyn. 

Til toppen